Informácie o spracovaní cookies

Tieto webové stránky prevádzkuje spoločnosť:
NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o. (CZ IČO: 26106965)
U Smaltovny 625 370 01 České Budějovice
E-mail: dpo@naturamed.cz
(ďalej len „NaturaMed“)

Webové stránky NaturaMed, predovšetkým s Vašim súhlasom, využívajú cookies. Všeobecné informácie o tom, ako cookies používame, sa dozviete z tohto dokumentu.
Sme transparentní a konáme v súlade s platnou legislatívou, najmä v súlade so zákonom č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách a ďalšou súvisiacou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov a súkromia.

Čo sú cookies a ako ich používame

Cookies sú malé textové súbory, ktoré webová stránka pošle Vášmu prehliadaču, ktorý ich uloží na Vaše zariadenie. Cookies však neznamenajú pre Vaše zariadenie nebezpečenstvo. Pri každej ďalšej návšteve tej istej webovej stránky sa potom prehliadač snaží tieto uložené súbory nájsť a zistiť, či neboli odstránené (užívateľom, prehliadačom či nevypršali), aby v nich obsiahnuté informácie mohol poslať späť webovej stránke.
Do cookies sú primárne ukladané, ako technické parametre, ktoré umožňujú príslušnej webovej stránke, správne fungovať či správne zobrazovať svoj obsah, tak napr. aj užívateľské predvoľby a ďalšie možnosti, ktoré napr. umožnia, že Vám nebude opakovane ponúkaný tovar, ktorý ste si už zakúpili, ale naopak, Vám môžu byť ponúknuté ďalšie produkty, ktoré by Vás mohli zaujímať, prípadne Vám sprostredkujú na našich webových stránkach, vysoký užívateľský komfort. Slobodná voľba je však na Vás a my ju plne rešpektujeme.
Napriek tomu, že väčšina cookies, ktoré používame na našich webových stránkach, neobsahujú osobné údaje, v niektorých špecifických prípadoch, to tak môže byť. Ide najmä o situácie súvisiace s objednaním našich produktov, kedy je potrebné, aby objednávateľ uviedol svoje údaje potrebné na doručenie tovaru alebo údaje potrebné na zaslanie potvrdenia objednávky. V ostatných prípadoch, môžu byť spracovávané iba dostupné informácie o zariadení, ktoré pristupujú na príslušnú webovú stránku, z ktorých nie sme schopní identifikovať konkrétnu fyzickú osobu.
Využívaním cookies sme tak schopní získať iba obmedzené informácie, a to pre obmedzenú dobu, resp. pokiaľ nedôjde k zmazaniu príslušnej cookie napr. užívateľským nastavením správania prehliadača – výmaz cookies pri zatvorení okna prehliadača alebo akcií užívateľa; alebo aktualizáciou SW či HW vybavenia príslušného zariadenia. Doba expirácie uvedená pri jednotlivých cookies je tak iba teoretická informácia pre prípad, že by podmienky jej využitia zostali konštantné, čo v skutočnosti nenastáva. V praxi je tak doba expirácie kratšia, než je uvádzané, pretože je závislá na vôli užívateľa a ďalších okolnostiach.
Využívaním cookies sa Vám snažíme v rámci našich podnikateľských aktivít poskytovať aj prostredníctvom webových stránok nadštandardný užívateľský komfort, ku ktorému jednoducho niektoré informácie potrebujeme, a preto by sme ich chceli ukladať a spracovávať práve vo forme cookies. Nielen preto, že nám to ukladá európska legislatíva pre ochranu súkromia aj vyššie spomínaný zákon, informácie poskytnuté z cookies chránime, ale chránime ich predovšetkým preto, že si vážime Vašu dôveru, ktorú nám poskytnutím súhlasu s ich spracovaním udeľujete.
Rovnako to deklarujú aj naši obchodní partneri, ktorých využívame v rámci spolupráce, aby sa naše produkty ľahšie dostali k Vám. V rámci obchodných procesov, preto taktiež využívame cookies. Ide väčšinou o cookies spojené s našimi marketingovými aktivitami a platenou reklamou, ktorú objednávame práve u týchto partnerov na jej zobrazenie na ich webových stránkach. Efektivitu takejto reklamy je pre nás dôležité patričným spôsobom vyhodnocovať, k čomu slúžia práve niektoré cookies, ktoré u Vás v tejto súvislosti potrebujeme ukladať. Ceny reklamy bývajú stanovované na základe prejaveného záujmu (počtu kliknutí) a pre správne určenie počtov takých kliknutí a následnú fakturáciu za reklamu zo strany partnerov, je tiež potrebné ukladať niektoré cookies. Rad cookies však zaisťuje technické úkony, či už v rámci správneho fungovania alebo zobrazovania príslušnej webovej stránky, alebo v rámci súvisiacich procesov – nutné cookies, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie prenosu informácií prostredníctvom príslušnej webovej stránky, alebo na poskytovanie súvisiacich služieb. Ako vidíte, cookies sa používajú na celý rad účelov, a my sa Vás snažíme transparentne informovať, aby ste sa mohli, naozaj, slobodne rozhodnúť pri udeľovaní súhlasu s ich ukladaním a používaním.

Cookie lišta a súhlasový formulár

Konkrétne informácie a popis jednotlivých cookies, ktoré používame na našich webových stránkach nájdete vo formulári na udelenie súhlasu (v tzv. „cookie lište“), ktorý sa Vám zobrazí pri prvej návšteve našich webových stránok či v prípade zmeny cookies, prípadne ho môžete vyvolať odkazom v pätičke webovej stránky „Nastavenie cookies“. To, Vám umožní získať potrebné informácie, prípadne zmeniť svoje voľby týkajúce sa predchádzajúceho udelenia súhlasu na ukladanie jednotlivých cookies.
Rozsah cookies sa, vzhľadom na situáciu v oblasti elektronických komunikácií, môže a pravdepodobne aj bude, časom meniť, a preto vám pri každej takejto zmene zobrazíme aktualizovaný formulár pre udelenie súhlasu so spracovaním cookies (ďalej tiež „súhlasový formulár“), čím Vám zároveň pripomenieme, že máte kedykoľvek možnosť prehodnotiť svoje predchádzajúce rozhodnutia, týkajúce sa cookies a môžete ich kedykoľvek zmeniť.
Veľkosť zobrazenia súhlasového formulára je závislá na možnostiach rozlíšenia Vášho zariadenia. Súhlasový formulár, je preto primárne zobrazovaný v stiahnutej podobe cookie lišty, aby nezakrýval, najmä v režime pre mobilné zariadenia, celú plochu webovej stránky a nestala sa z neho tzv. „cookie walI“.
Cookie lišta sa skladá, z krátkej informácie, že na webovej stránke spracovávame cookies, a dvoch tlačidiel. V prípade, že nám už v súvislosti s cookies dôverujete, môžete kliknutím na tlačidlo „Prijať všetky cookies“, udeliť súhlas na úplné spracovanie ukladaných cookies v rámci webovej stránky, prípadne môžete kliknutím na tlačidlo „Detailné nastavenie“ zvoliť, pre ktoré kategórie či skripty cookies, svoj súhlas udelíte.
Súhlasový formulár je rozdelený do niekoľkých častí. V hornej časti sú uvedené textové informácie cookie lišty. Nasledujú 3 tlačidlá na udelenie cookie súhlasu pre celé kategórie cookies (Štatistické, Preferenčné, Marketingové). Technické cookies, považujeme za nevyhnutné, viď vyššie, a preto ich v prípade potreby, nahrávame. Zaškrtnutím políčka pri príslušnej kategórii, udeľujete súhlas so spracovaním cookies pre vybranú kategóriu. Tá, môže obsahovať ako naše cookies, tak aj cookies, ktoré využívame spoločne s našimi partnermi. Do akej kategórie, sme príslušnú cookie zaradili, sa dozviete z informácie uvedenej nižšie, v súhlasovom formulári pri jednotlivých cookies, kde sú v popise uvedené aj konkrétne účely na ich spracovanie.
V ďalšej časti súhlasového formulára, sú v štrukturovanej podobe vypísané jednotlivé skripty, zoradené podľa poskytovateľa v abecednom poradí, a k týmto skriptom, sú priradené súvisiace cookies, bez ktorých by príslušný skript, nefungoval. U príslušnej cookie je potom uvedená informácia o kategórii, do ktorej sme túto cookie zaradili, jej popis a konkrétne účely jej spracovania, aj doba jej expirácie. Vám, je umožnený výber, resp. udelenie súhlasu pre jednotlivé skripty, čím ne/udeľujete súhlas pre vypísané cookies, súvisiace s týmito skriptami. Niektoré cookies sa používajú pre viacero skriptov. V prípade, že spracovanie cookies pre jeden skript, kde je príslušná cookie obsiahnutá, povolíte, a pre druhý skript nie, riadi sa spracovanie podľa Vašej voľby a príslušná cookie sa použije iba na účely vybraného skriptu, ktorému ste udelili súhlas. Nutné doplniť, že ani po udelení súhlasu s príslušným skriptom, nemusia byť všetky uvedené cookies k takému skriptu vždy nahrávané, resp. NaturaMed ich nahráva až v okamihu, keď ich v rámci príslušných procesov, naozaj, potrebuje.

Ako odmietnuť všetky cookies

V prípade, že v súhlasovom formulári nevyberiete žiadny skript (pre žiadnu cookie neudelíte súhlas) - znamená to, že odmietate všetky cookies. Potom stačí túto voľbu potvrdiť tlačidlom „Povoliť vybrané“. V takom prípade, nebudeme v rámci Vašej návštevy webovej stránky ukladať iné cookies, než tie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie alebo zobrazovanie príslušnej webovej stránky, či v rámci súvisiacich procesov. Tieto cookies sú označené predškrtnutým checkboxom. Rovnako, tomu bude aj v prípade, že nevykonáte žiadnu voľbu s tým rozdielom, že Vám zostane zobrazená cookie lišta uprostred webovej stránky. Máte však dostatok priestoru okolo cookie lišty, aby ste mohli príslušnú stránku obsluhovať. Vykonanou voľbou však môžete nastaviť patričný užívateľský komfort.

Problematika anonymného prezerania

Prezerať webové stránky môžete, ako v bežnom režime, tak v režime anonymného prezerania niekedy tiež označovaného ako „(in) private“. Ide o voľbu, ktorú robíte v rámci svojho prehliadača, na ktorú nemá NaturaMed žiadny vplyv. Len by sme Vás chceli v tejto súvislosti upozorniť, že pokiaľ prezeráte naše webové stránky v anonymnom režime alebo si po ich návšteve vymažete cookies (môžete mať nastavené vo Vašom prehliadači aj automaticky), nie sme schopní pri ďalšej návšteve opätovne identifikovať Vašu predošlú návštevu (Vaše zariadenie ), a preto Vám bude znovu zobrazená cookie lišta na udelenie súhlasu so spracovaním cookies.
Veríme, že sme Vám týmto dokumentom a informáciami uvedenými v súhlasovom formulári poskytli dostatok informácií, aby ste sa mohli slobodne rozhodnúť, pre ktoré spracovanie cookies, nám udelíte svoj súhlas. Voľba je, predovšetkým, na Vás.

Ďakujeme za Váš záujem.
Váš NaturaMed © 2022

On-line poradňa
MUDr. Iveta Plšeková
MUDr. Iveta Plšeková
Obvodná lekárka v Petržalke

Chcete sa opýtať na naše doplnky stravy a ich užívanie, opýtajte sa v online poradni našich odborníkov z pohodlia domova.

On-line poradňa