Podmienky použitia

portálu www.naturamed.cz

a SYSTÉMU NaturaMed

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1. Tieto Podmienky použitia (ďalej len „Podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti podľa zákona č. 513/1991 Z. z. – (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákonom č. 40/1964 Z. z. (ďalej len „Občiansky zákonník“) medzi spoločnosťou NaturaMed Pharmaceuticals s. r. o., so sídlom U Smaltovny 625, 370 01 České Budějovice, IČO: 261 06 965, zapísanou v obchodnom registri Krajského súdu v Českých Budějoviciach vedenou pod spisovou značkou C 14379 (ďalej len „Poskytovateľ“) a fyzickými alebo právnickými osobami pristupujúcimi do informačného systému Poskytovateľa (ďalej len „Používateľ“) uverejneného na webových stránkach: „www.naturamed.cz“ (ďalej len „Portál“) a do súvisiacich aplikácií Poskytovateľa (spoločne s Portálom označovaných ako „Systém“) v súvislosti s poskytovaním ďalej uvedených služieb Poskytovateľa.
  2. Poskytovateľ a Používateľ môžu byť v týchto Podmienkach ďalej označovaní jednotlivo ako „Zmluvná strana“, alebo spoločne ako „Zmluvné strany“.
  3. Všetci Používatelia Systému sú povinní dodržiavať tieto Podmienky. 
 2. Účel Portálu, obsah Systému

  1. Základným cieľom Portálu je informovať jeho Používateľov a poskytovať im informácie o Produktoch či Poskytovateľovi, aby mohli slobodne dospieť napr. k rozhodnutiu smerujúcemu k objednaniu jedného či viacerých Produktov Poskytovateľa.
  2. Poskytovateľ je v Českej republike a na Slovensku dodávateľom výživových doplnkov stravy (ďalej len „Produkty“), ktoré prezentuje prostredníctvom Systému, kam majú prístup jednotliví Používatelia, ktorým poskytuje nielen v súvislosti s Produktami aj ďalšie vlastné služby (ďalej len „Služby“) bližšie špecifikované v ods. 2.3. a 2.4. týchto Podmienok.
  3. Poskytovateľ prostredníctvom Systému poskytuje Používateľom najmä: 
   1. informačný servis
    • informácie o jednotlivých produktoch Poskytovateľa (napr. o ich zložení, kvalite či zdokumentovaných účinkoch),
    • informácie o spoločnosti/Poskytovateľovi (najmä o histórii, filozofii, víziách atď.),
    • informácie či fakty o niektorých látkach obsiahnutých v produktoch Poskytovateľa,
    • blog s pravidelnými príspevkami;
    • informačné dokumenty Poskytovateľa;
    • obchodné a iné podmienky Poskytovateľa;
    • kontakty na Poskytovateľa;
    • a ďalšie informácie podľa aktuálneho obsahu Systému;
   2. možnosť objednať jeden či viacero produktov Poskytovateľa. 
  4. Registrovaným Používateľom Poskytovateľ prostredníctvom Systému navyše poskytuje možnosť prístupu do Zákazníckej sekcie s možnosťou:
   1. aktualizovať (zadávať a meniť) kontaktné informácie o Používateľovi;
   2. predvyplňovať údaje Používateľa do objednávky Produktov;
   3. zobrazovať realizované objednávky Používateľa;
   4. zobrazovať aktuálne evidované pohľadávky Používateľa; a
   5. ďalšie podľa aktuálnych možností Systému.
  5. Kompletná ponuka aktuálne poskytovaných Služieb poskytovaných Používateľovi je uvedená v Systéme.
  6. Napriek tomu, že Služba na jej použitie (hoci len čiastočné) nemusí nutne priamo vyžadovať vykonanie registrácie Používateľom, riadi sa využívanie Služby týmito Podmienkami, prípadne podmienkami konkrétnej Služby. Používateľ je povinný sa s týmito Podmienkami, prípadne podmienkami konkrétnej Služby, zoznámiť, pričom začatím využívania akejkoľvek Služby, vyslovuje svoj súhlas s Podmienkami, príp. podmienkami konkrétnej Služby. Ak Používateľ s týmito Podmienkami, prípadne podmienkami konkrétnej Služby, nesúhlasí, je povinný zdržať sa využívania Služby (prípadne aj prístupu a používania Systému, podľa relevancie).
 3. ZMLUVNÝ VZŤAH A REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

  1. Akceptáciou týchto Podmienok dochádza medzi Poskytovateľom a Používateľom k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní Služieb podľa ustanovení  § 269 Obchodného zákonníka (ďalej tiež „Zmluva o používaní Systému NaturaMed“ alebo „Zmluva“ alebo „Zmluvný vzťah“). Používateľ sa uzatvorením Zmluvy stáva zákazníkom Poskytovateľa.
  2. Na prístup do Systému je nevyhnutné, aby používateľ vykonal registráciu (prostredníctvom registračného formulára Systému) v Portáli, kam zadá vyžadované údaje (napr. e-mailovú adresu, heslo, meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu, telefónny kontakt a i.). Podmienky sú súčasťou tohto registračného formulára a vymedzujú základný rámec Zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Používateľom, a môžu byť doplnené ďalšími podmienkami pre konkrétne Služby sprístupnené Používateľovi v rámci Systému.
  3. Používateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nie je povinný uzatvoriť s Používateľom Zmluvu a/alebo akceptovať registráciu Používateľa, resp. Poskytovateľ je (podľa svojho uváženia) oprávnený odmietnuť registráciu Používateľa (najmä takého, ktorý predtým porušil Podmienky a/alebo Zmluvu, alebo konal či koná v rozpore s Podmienkami či všeobecne platnými právnymi predpismi).
  4. Po vykonaní registrácie Používateľa podľa ods. 3.2. týchto Podmienok, Systém automatizovane:
   1. pošle potvrdenie o vykonaní registrácie (tzv. transakčný e-mail) na e-mailovú adresu uvedenú Používateľom do registračného formulára,
   2. založí v evidencii Poskytovateľa Používateľovi unikátny účet so zabezpečeným prístupom (ďalej len „Používateľský účet“), prostredníctvom ktorého umožní Používateľovi pristupovať do jeho požívateľského rozhrania,
   3. aktivuje Používateľovi prístup do časti Systému určeného tomuto registrovanému Používateľovi (ďalej tiež „Používateľské rozhranie“ alebo „Zákaznícka sekcia“), kde Používateľ môže vykonávať správu svojich údajov, nastavovať svoje voľby a využívať Služby sprístupnené v Systéme.
  5. Používateľský účet, resp. prístup do Systému je zabezpečený používateľským menom a heslom (ďalej len „Prístupové údaje“).
  6. Odoslaním registračného formulára budú údaje podľa ods. 3.2. týchto Podmienok automatizovane Systémom prenesené do Používateľského rozhrania, kde zostanú, okrem prípadu podľa ods. 6.1, sprístupnené príslušnému Používateľovi po dobu trvania Zmluvného vzťahu. Používateľ je povinný tieto údaje udržiavať aktuálne. Poskytovateľ (podľa svojho uváženia) umožní Používateľovi zmenu jeho údajov v Systéme, a to spolu s novým odsúhlasením Podmienok.
  7. Údaje uvedené Používateľom v rámci registrácie, podľa ods. 3.2. týchto Podmienok a/alebo v Používateľskom rozhraní musia spĺňať prehlásenia Používateľa uvedené v ods. 4.1. týchto Podmienok, a zároveň sú tieto údaje Poskytovateľom považované za správne.
  8. V prípade, že pri registrácii podľa ods. 3.2. týchto Podmienok Používateľ uviedol jeden alebo viacero nesprávnych údajov a/alebo v priebehu Zmluvného vzťahu dôjde k zmene (jedného alebo viacerých) registrovaných údajov Používateľa (t. j. údajov uvedených Používateľom pri registrácii podľa ods. 3.2. týchto Podmienok), je Používateľ povinný príslušné zmeny údajov opraviť/aktualizovať v Používateľskom rozhraní Systému, inak je Poskytovateľ oprávnený konať, ako by k žiadnym zmenám nedošlo, pričom za škody takým konaním vzniknuté zodpovedá Používateľ, ktorý je zároveň povinný nahradiť vzniknutú ujmu Poskytovateľovi a dotknutým tretím stranám.
  9. Používateľ je povinný, v rámci registrácie podľa ods. 3.2. týchto Podmienok a následne i po celý čas trvania Zmluvného vzťahu s Poskytovateľom, naplňovať prehlásenia učinené v ods. 4.1. a 4.2. týchto Podmienok. V prípade zmeny (jedného alebo viacerých) prehlásení Používateľa uvedených v ods. 4.1. a/alebo v prípade nedodržania prehlásenia podľa ods. 4.2. týchto Podmienok v priebehu Zmluvného vzťahu, je Používateľ povinný príslušné zmeny a/alebo nedodržanie prehlásení preukázateľne oznámiť Poskytovateľovi, inak je Poskytovateľ oprávnený konať, ako by k žiadnym zmenám nedošlo, pričom za škody takým konaním vzniknuté zodpovedá Používateľ, ktorý je v takom prípade povinný nahradiť vzniknutú ujmu Poskytovateľovi a/alebo dotknutým tretím stranám.
  10. Používateľ je oprávnený používať Portál v súlade s týmito Podmienkami.
 4. Prehlásenie Používateľa

  1. Používateľ prehlasuje a zaručuje sa, že:
   1. je starší ako 18 rokov;
   2. je plne svojprávny a spôsobilý na právne úkony, resp. jeho svojprávnosť nebola obmedzená v rozsahu znemožňujúcom mu (i) vyslovenie súhlasu s týmito Podmienkami, ani (ii) využívanie Služieb,
   3. koná vlastným menom a na vlastný účet;
   4. všetky údaje, ktoré o sebe pri registrácii a/alebo pri prihlásení do Systému poskytol, sú pravdivé, úplné, presné, správne a aktuálne;
   5. zo strany Používateľa využívaním Systému nedochádza ani nedôjde k porušeniu právnych predpisov,
   6. sa pred začatím využívania Systému dôkladne zoznámil s Podmienkami, plne im rozumie a súhlasí s nimi,
   7. si je vedomý skutočnosti, že v dôsledku pozastavenia či zmeny poskytovania Služieb môže stratiť dočasne či trvale prístup k Systému či jeho obsahu, resp. všetkým materiálom, informáciám a autorským dielam Používateľa, Poskytovateľa, Partnera alebo tretích strán,
   8. výslovne súhlasí so zasielaním obchodných oznámení zo strany Poskytovateľa v súlade so zákonom 351/2011 Z. z. a ďalšou platnou legislatívou (najmä v oblasti regulácie reklamy, propagácie potravín alebo liečiv, ochrany spotrebiteľa a ochrany osobných údajov, a to hlavne prostredníctvom elektronických komunikácií),
   9. udeľuje v súlade s § 631 až 643 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb. a podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ods. 7.3. a nasl. týchto Podmienok výhradnú licenciu na všetky spôsoby použitia všetkých svojich vyjadrení súvisiacich s Poskytovateľom a/alebo Produktom a/alebo Službou podľa príslušných licenčných ustanovení uvedených v Občianskom zákonníku a súvisiacej legislatíve viď vyššie. Licencia je udelená ako časovo, množstevne a miestne neobmedzená. Poskytovateľ nie je povinný licenčné oprávnenie touto Zmluvou stanovené využiť. Odmena za udelenú licenciu a použitie diel je už zahrnutá v rámci Služieb Poskytovateľa poskytnutých Používateľovi a Používateľ prehlasuje, že túto licenciu poskytuje Poskytovateľovi dobrovoľne a súvisiacu odmenu podľa tohto odseku považuje za dostatočnú a primeranú.
   10. si je vedomý skutočnosti, že registráciu nie je povinný vykonávať, ani nie je povinný s Poskytovateľom uzatvoriť Zmluvný vzťah, a že rozhodnutie Používateľa vykonať registráciu do Systému a uzatvoriť s Poskytovateľom Zmluvu je prejavom jeho slobodnej vôle.
  2. Používateľ ďalej prehlasuje a zaväzuje sa, že:
   1. nevykoná v Systéme registráciu či iné činnosti, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k porušeniu tu uvedených prehlásení Používateľa,
   2. bude používať Systém len na účel, na ktorý je určený, resp. nebude vykonávať činnosti a nebude ho využívať spôsobom, ktorý by mohol znižovať hodnotu obsahu, zhoršovať jeho funkcie (napr. Systém poškodzovať, znemožňovať, nadmerne zaťažovať atď.), alebo rušiť používanie Systému ďalšími Používateľmi či tretími stranami,
   3. na prístup k Službám nebude využívať (ani sa nebude snažiť využívať) iné rozhranie než rozhranie poskytnuté s týmto cieľom Poskytovateľom,
   4. zaistí dôvernosť všetkých identifikačných údajov a hesiel nevyhnutných na svoje prihlásenie a na prístup k Službám a do Systému (najmä identifikačné údaje a heslá neoznámi žiadnej tretej strane),
   5. ak zistí zneužitie svojich identifikačných údajov a hesiel akoukoľvek treťou stranou, okamžite túto skutočnosť oznámi Poskytovateľovi (dpo@naturamed.cz),
   6. nebude sa v súvislosti s využívaním Služieb a/alebo Systému dopúšťať žiadneho protiprávneho či neetického konania,
   7. nebude činiť nič, čo by narušovalo alebo poškodzovalo Služby a/alebo Systém a/alebo dobré meno Poskytovateľa,
   8. primárne nebude poskytovať Poskytovateľovi osobné údaje tretích strán. Ak by Používateľ poskytol či poskytne Poskytovateľovi osobné údaje iných fyzických osôb, je používateľ povinný tieto fyzické osoby informovať o spracovaní osobných údajov a zaistiť tak zákonnosť spracovania osobných údajov a informovať o tejto skutočnosti Poskytovateľa – v opačnom prípade Používateľ zodpovedá Poskytovateľovi za prípadnú škodu spôsobenú týmto konaním.
 5. Ďalšie Oprávnenia Poskytovateľa

  1. Spolu s ostatnými oprávneniami uvedenými v Podmienkach je Poskytovateľ ďalej oprávnený podľa svojho uváženia a bez nutnosti vopred informovať konkrétneho Používateľa, najmä:
   1. kedykoľvek pozastaviť, obmedziť alebo ukončiť poskytovanie akejkoľvek Služby či akokoľvek zmeniť spôsob poskytovania ktorejkoľvek Služby, a to vo vzťahu k všetkým Používateľom alebo len vo vzťahu k niektorým Používateľom, a to vrátane prípadného vymazania, odstránenia alebo zneprístupnenia obsahu konkrétneho Používateľa,
   2. kedykoľvek zmeniť, presunúť, obmedziť, zablokovať či zrušiť akýkoľvek Používateľský účet v Systéme, najmä ak Používateľ porušil niektorú z podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy a/alebo z Podmienok, a/alebo právnych predpisov účinných na území Českej republiky, alebo ak Používateľ svoj Používateľský účet po dobu dlhšiu než jeden (1) rok nevyužíva.
   3. monitorovať všetky činnosti Používateľa v rámci Systému (najmä prístup do Systému a používanie Služieb), a to hlavne na zaistenie zodpovedajúcej úrovne bezpečnosti Systému a/alebo Služieb, príp. pre potreby dokladania Používateľovi, Partnerom, oprávneným tretím stranám či kontrolným orgánom;
   4. komunikovať s Používateľom (ako svojím zákazníkom) nielen prostredníctvom Systému, ale aj prostredníctvom ďalších komunikačných kanálov (napr. telefón, e-mail, list atď.) podľa čl. 9 Podmienok, najmä vo veciach technických, prevádzkových i obchodných (vr. marketingových oznámení).
 6. Upozornenia používateľovi

  1. Používateľ berie na vedomie, že:
   1. je povinný chrániť Prístupové údaje a zachovávať mlčanlivosť ohľadne týchto údajov. Používateľ zároveň nie je oprávnený poskytovať Prístupové údaje tretím stranám a umožniť im prístup a/alebo využívanie Systému.
   2. zodpovednosť za porušenie povinnosti podľa ods. a) týchto Podmienok nesie Používateľ.
   3. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nastavenia vykonané Používateľom v Používateľskom rozhraní.
   4. Používateľské rozhranie nemusí byť dostupné nepretržite, resp. pri používaní Systému môže dochádzať k výpadkom, dočasnému obmedzeniu, prerušeniu prevádzky a/alebo zníženiu kvality Služieb a/alebo prístupu do Systému. Poskytovateľ v tejto súvislosti je oprávnený (podľa svojho uváženia) vykonávať príslušné opatrenia na odstránenie nevyhovujúceho stavu, ktoré môžu dočasne či trvale spôsobiť zmeny v ich využívaní Používateľom. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené používaním Systému či prístupom k nemu (vrátane prípadných škôd vzniknutých prenosom dát, prerušením prevádzky či poruchou Systému, škodlivým kódom, alebo iné škody vzniknuté v súvislosti s používaním Systému (napr. na zariadeniach Používateľa).
  2. Používateľovi je v Systéme umožnené najmä nahliadať do jeho predchádzajúcich objednávok, a povolené činiť najmä Žiadosti o spustenie služby, alebo sa v ňom pohybovať ako Používateľ s pasívnym prístupom. V každom prípade je každý Používateľ, ktorý sa do Systému prihlási, povinný dodržiavať bezpečnostné štandardy obozretného správania sa na internete a za také správanie nesie zodpovednosť voči Prevádzkovateľovi i tretím stranám. Najmä nie je povolené poskytovať prístupové údaje tretím stranám, príp. ponechávať prístroj, z ktorého je Používateľ prihlásený, bez dohľadu atď. V prípade podozrenia z narušenia, odcudzenia, či zneužitia údajov, má Používateľ povinnosť Poskytovateľa bezodkladne informovať.
 7. Licenčné ustanovenia

  1. Poskytovateľ sprístupňuje Používateľom Služby a/alebo Systém za ďalších podmienok:
   1. Na dobu trvania Zmluvného vzťahu Poskytovateľ udeľuje Používateľovi pre Službu, obsah Poskytovateľa, Systém a iné autorské diela Poskytovateľa nevyhnutné na využívanie danej Služby či Systému bezplatnú, neprevoditeľnú a nevýhradnú licenciu platnú bez územného obmedzenia (ďalej len „Licencia Poskytovateľa“). Licencia je udelená len v rozsahu, ktorý slúži na riadne a obvyklé využitie Služieb a/alebo Systému, a to s ďalej uvedenými obmedzeniami.
   2. Ak nie je Poskytovateľom stanovené inak (napr. v rámci poskytovanej Služby), Používateľ nie je oprávnený pozmeňovať, upravovať, kopírovať ani inak rozmnožovať, zlučovať či vytvárať odvodené diela, odovzdávať, poskytovať podlicencie, reprodukovať, zverejňovať či inak šíriť alebo sprístupňovať ostatným Používateľom a/alebo tretím stranám akékoľvek informácie, materiály, dokumenty či akýkoľvek obsah Služby a/alebo Systému (prípadne aj len ich časti).
   3. Používateľ sa zaväzuje nevyužívať obsah Služby a/alebo Systému na iný účel, než je ich využívanie.
  2. Ak nie je Poskytovateľom stanovené inak (napr. v rámci poskytovanej Služby), Používateľ nie je oprávnený využívať názov Poskytovateľa ani Partnerov, názvy Produktov, názov Systému, logá, mená ani žiadne iné označenia Poskytovateľa a/alebo Partnerov.
  3. Ak Používateľ v súvislosti s využívaním Služby sprístupní Poskytovateľovi a/alebo Partnerovi svoje autorské diela, najmä vyjadrenia, textácie, dokumenty, fotografie, audio alebo video záznamy či iný obsah Používateľa (ďalej len „Používateľský obsah“), výslovne, dobrovoľne a bezplatne tým udeľuje Poskytovateľovi časovo neobmedzenú nevýhradnú licenciu k nižšie uvedeným spôsobom použitia Používateľského obsahu (ďalej tiež „Používateľská licencia“). Predmetom Používateľskej licencie sa rozumie akýkoľvek výsledok činnosti Používateľa sprístupnený Poskytovateľovi (najmä prostredníctvom Systému, ale aj mimo neho) pre akúkoľvek Službu. Poskytovateľ je zároveň oprávnený akýkoľvek Používateľský obsah kedykoľvek odstrániť zo Systému.
  4. Používateľ prehlasuje, že je oprávnený poskytnúť Používateľskú licenciu Poskytovateľovi (a/alebo Partnerovi napr. v rámci konkrétnej Služby), a že poskytnutím takej licencie zo strany Používateľa, ani jej využitím zo strany Poskytovateľa a/alebo Partnera nemôže dôjsť k porušeniu práv tretích strán.
  5. Poskytovateľ je v rámci Používateľskej licencie oprávnený Používateľský obsah zobrazovať, používať, pozmeňovať, upravovať, kopírovať či inak rozmnožovať, zlučovať či vytvárať odvodené diela, odovzdávať, poskytovať podlicencie (najmä Partnerom), reprodukovať, zverejňovať či inak šíriť alebo sprístupňovať ostatným Používateľom a/alebo tretím stranám, najmä prostredníctvom Systému, sociálnych sietí a/alebo ďalších webových stránok Poskytovateľa či tretích strán, a to aj po ukončení Zmluvného vzťahu, ak sa s Používateľom (napr. v rámci konkrétnej Služby) nedohodne inak.
  6. Odmena Používateľa za poskytnutie Používateľskej licencie podľa odseku 7.3. – 7.5. Podmienok je už zahrnutá v rámci Služieb Poskytovateľa poskytnutých Používateľovi a Používateľ prehlasuje, že túto Používateľskú licenciu poskytuje Poskytovateľovi dobrovoľne a súvisiacu odmenu podľa tohto odseku považuje za dostatočnú a primeranú.
  7. Poskytovateľ nie je povinný Používateľskú licenciu využiť.
 8. ukončenie Zmluvného vzťahu používateľom

  1. Používateľ môže Zmluvu o používaní Systému kedykoľvek jednostranne ukončiť písomnou výpoveďou najmä prostredníctvom elektronickej komunikácie. Výpoveď je možné podať aj bez udania dôvodov. Výpovedná lehota je desať (10) pracovných dní a začína bežať prvým pracovným dňom, ktorý nasleduje po doručení výpovede Poskytovateľovi.
  2. Ukončením Zmluvy nie je dotknuté využívanie Používateľskej licencie udelenej Poskytovateľovi podľa ods. 7.3. – 7.5. týchto Podmienok vr. ďalších ustanovení Zmluvy z ktorých obsahu alebo účelu vyplýva, že majú byť účinné aj po ukončení Zmluvy. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že aj po ukončení Zmluvy je Poskytovateľ aj naďalej oprávnený zdieľať obsah a informácie poskytnuté v rámci Používateľskej licencie a ďalej uverejňovať taký obsah a informácie v Systéme či prostredníctvom Partnera.
 9. Komunikačné kanály Poskytovateľa

  1. Poskytovateľ komunikuje s Používateľmi telefonickou alebo písomnou formou, a na tieto účely využíva nasledujúce komunikačné kanály:
    1.  
 •  e-mailové spojenie: info@naturamed.sk
 • telefonické spojenie: 048/323 8000
 • identifikácia podnikateľa a listová korešpondencia:

 

NaturaMed Pharmaceuticals s. r. o. (DIČ: SK4020247297)

Sídlo: U Smaltovny 625, 370 01 České Budějovice

Korešpondenčná adresa: Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

 

  1. Používateľ súhlasí, že s Poskytovateľom budú využívať najmä komunikácie diaľkovými prostriedkami (hlavne pri uzatvorení Zmluvy a využívaní Služieb a/alebo Systému).
  2. Akceptáciou týchto Podmienok zároveň súhlasíte, že pri telefonickej komunikácii s Vami môže NaturaMed používať automatický telekomunikačný systém v zmysle podľa zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.
  3. Náklady vzniknuté Používateľovi v tejto súvislosti (napr. telefónne poplatky či pripojenie k internetu) nesie Používateľ sám bez účasti Poskytovateľa. Poskytovateľ týmto prehlasuje, že Používateľovi neposkytuje prostriedky komunikácie na diaľku a ani mu v tejto súvislosti neúčtuje žiadne poplatky. Náklady Používateľa za prostriedky komunikácie na diaľku na prístup do Systému sa nelíšia od základnej sadzby tarify subjektu, ktorý tieto prostriedky poskytuje Používateľovi.
  4. Poskytovateľ môže zaisťovať poskytovanie Služieb a/alebo Systému tiež prostredníctvom tretích strán.
  5. Ak nie je písomne dohodnuté inak, všetka komunikácia medzi Poskytovateľom a Používateľom týkajúca sa právnych záležitostí súvisiacich so Zmluvným vzťahom prebieha na príslušnú kontaktnú adresu pre listovú korešpondenciu druhej Zmluvnej strany (pre Používateľa na kontaktnú adresu uvedenú v Systéme).
  6. Poskytovateľ sa s Používateľom zároveň dohodol, že na bežnú komunikáciu prednostne využijú elektronickú formu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty:
   1. Používateľa vedenú v Systéme, a
   2. Poskytovateľa uvedenú v ods. 9.1.a) týchto Podmienok.

Poskytovateľ však umožňuje aj ďalšie formy komunikácie podľa ods. 9.1. týchto Podmienok.

  1. Poskytovateľ žiada Používateľa pred vznesením ich otázok či požiadaviek, aby skontrolovali nastavenia a voľby vo svojom Používateľskom rozhraní Systému.
 1. Osobné údaje
  1. Všetky osobné údaje Poskytovateľ považuje za dôverné a sú spracované a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov, a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Poskytovateľ si vyhradzuje právo žiadať o údaj dátumu narodenia ako kontrolu plnoletosti.
  2. Poskytovateľ, ako správca týmto informuje, že subjekt údajov je oprávnený požadovať informácie a prístup k svojim osobným údajom, ktoré o ňom správca spracováva, opravu alebo výmaz osobných údajov, obmedzenie spracovania osobných údajov, prípadne informáciu, či v súvislosti s jeho údajmi dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania. V prípade spracovania osobných údajov na základe oprávneného záujmu správcu má subjekt údajov, tiež právo vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie, ktoré v námietke opíše. Ďalej má subjekt údajov právo v určitých prípadoch na prenositeľnosť osobných údajov. Všetky tieto práva môže subjekt údajov realizovať v písomnej či elektronickej forme prostredníctvom komunikačných kanálov Poskytovateľa podľa ods. 9.1. týchto Podmienok.
  3. Subjekt údajov má tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111 alebo na iný príslušný dozorový úrad v súvislosti so spracovaním osobných údajov, a to najmä v členskom štáte jeho obvyklého pobytu, výkonu práce alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu Nariadenia. Primárne však odporúčame sa so svojimi požiadavkami a reklamáciami obracať na Poskytovateľa.
  4. Kompletné informácie o spracovaní osobných údajov sú zverejnené v Portáli pod odkazom „Osobné údaje“.
 2. Vykonávanie úkonov k používateľskému účtu
  1. Poskytovateľ v rámci Systému administruje účty registrovaných Používateľov, pričom koná v súlade s týmito Podmienkami a platnou legislatívou, a na základe požiadaviek Používateľov, ak nie sú v rozpore s týmito Podmienkami a/alebo platnou legislatívou.
  2. Všetky úkony k Používateľskému účtu môžu byť vykonané iba (i) na základe uváženia Poskytovateľa, (ii) požiadavky Používateľa, prípadne (iii) požiadavky tretej strany, ktorá doloží (svoje zastúpenie v zmysle § 22 a nasl. Občianskeho zákonníka napr. na základe plnej moci udelenej Používateľom tretej osobe na vybavenie jeho požiadavky u Poskytovateľa, alebo na základe listiny opatrovníka či inak), že môže za Používateľa konať.
  3. Ak tretia strana koná za Používateľa, ktorý zomrel, Poskytovateľ štandardne vyžaduje preukázanie uvedenej skutočnosti predložením dokumentu (napr. úmrtného listu, potvrdenia o úmrtí atď.) v prípade, že tretia strana požaduje úkony k Používateľskému účtu (napr. zrušenie Používateľského účtu – ukončenie Zmluvného vzťahu s Poskytovateľom, ukončenie aktívnych Služieb atď.). Zastavenie priameho marketingu a zasielanie obchodných oznámení Poskytovateľ vykonáva automaticky vo chvíli, keď je v písomnej či elektronickej forme prostredníctvom kontaktných kanálov Poskytovateľa podľa ods. 9.1. týchto Podmienok informovaný o úmrtí alebo o zmene stavu Používateľa, ktorý stratil spôsobilosť na právne úkony.
 3. Aktualizácia podmienok
  1. Aktuálne znenie týchto Podmienok je zverejnené v Systéme (najmä v Portáli) a nahradzuje všetky predchádzajúce znenia Podmienok a všetky predchádzajú ustanovenia Zmluvných strán.
  2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto Podmienky kedykoľvek jednostranne meniť či doplňovať.
  3. Nové znenie Podmienok nadobúda účinnosť okamihom uverejnenia v Systéme.
  4. Používateľ je povinný sa pred každým vstupom do Systému presvedčiť, či Poskytovateľ (ne)aktualizoval znenie Podmienok, prípadne sa s novým znením Podmienok zoznámiť.
  5. V prípade vydania (nových) Podmienok, Používateľ akceptuje tieto Podmienky najbližším prihlásením do Systému a/alebo pokračovaním v čerpaní poskytovaných Služieb podľa toho, čo nastane skôr. Na zmeny Podmienok môžu byť Používatelia v Systéme upozornení napr. pri prihlásení, pričom im môže byť daná možnosť sa s Podmienkami (nad rámec povinností Poskytovateľa a ich predchádzajúceho uverejnenia v Portáli) vopred zoznámiť a vyjadriť svoju vôľu (akceptovať ich alebo odmietnuť) skôr, než budú pokračovať vo využívaní Služieb. Ďalším využívaním Služieb a/alebo Systému však Používateľ dáva najavo svoju slobodnú vôľu, že akceptuje nové Podmienky v plnom rozsahu. V prípade, že Používateľ s novými Podmienkami nesúhlasí, nie je ďalej oprávnený využívať Systém ani Služby Poskytovateľa.
 4. Záverečné ustanovenia
  1. Tieto Podmienky sú primárne vyhotovené v českom jazyku a riadia sa právnym poriadkom platným na území Českej republiky.
  2. Ak sa stane alebo ak bude uznané niektoré ustanovenie Podmienok neplatným, nevymáhateľným alebo neúčinným, nedotýka sa táto neplatnosť, nevymaháteľnosť či neúčinnosť ostatných ustanovení Podmienok. Poskytovateľ sa zaväzuje nahradiť do desiatich (10) pracovných dní od zistenia neplatné, nevymaháteľné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným, vymáhateľným a účinným s rovnakým alebo podobným obchodným a právnym zmyslom.
  3. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek a bez akýchkoľvek nárokov Používateľov či Partnerov ukončiť prevádzku Systému či jeho jednotlivých častí.
  4. Práva vzniknuté z týchto Podmienok, a to vrátane akýchkoľvek prípadných pohľadávok, nesmú byť postúpené tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. Za písomnú formu nebude na tento účel považovaná výmena e-mailových, či iných elektronických správ.
  5. Tieto Podmienky sú platné a účinné od 1. 3. 2023.
On-line poradňa
MUDr. Iveta Plšeková
MUDr. Iveta Plšeková
Obvodná lekárka v Petržalke

Chcete sa opýtať na naše doplnky stravy a ich užívanie, opýtajte sa v online poradni našich odborníkov z pohodlia domova.

On-line poradňa