Informácie o spracovaní osobných údajov NaturaMed

Spoločnosť NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o., so sídlom U Smaltovny 625, 370 01 České Budějovice, IČO: 26106965 (ďalej len „NaturaMed“), kladie veľký dôraz na súkromie a na dodržiavanie zásad a pravidiel ochrany fyzických osôb, v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov. Všetky osobné údaje, považuje NaturaMed za dôverné a spracováva ich v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). Hlavnou činnosťou NaturaMed je predaj doplnkov stravy. Hlásime sa k zásadám, ktoré pre nás, ako správcu údajov, vyplývajú z Nariadenia i Zákona, a ktoré dopadajú na všetky osobné údaje, ktoré NaturaMed spracuváva.

Na základe čl. 13 a čl. 14 Nariadenia, týmto NaturaMed poskytuje dotknutým osobám – subjektom údajov (predovšetkým zákazníkom) tieto informácie o spracovaní osobných údajov a sú voľne prístupné na webových stránkach NaturaMed: www.naturamed.sk a jednotlivých produktových weboch, ktoré NaturaMed prevádzkuje.

Kontaktné údaje NaturaMed

Telefón: + 421 483 238 000

E-mail: info@naturamed.sk
Web: www.naturamed.sk
Sídlo: U Smaltovny 625, 370 01 České Budějovice

Korešpondenčná adresa: Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica
Kontakt na poverenca pre ochranu osobných údajov: dpo@naturamed.sk

(ďalej len „Kontaktné údaje“)

Základné pojmy

V súlade s čl. 4 Nariadenia, Vás informujeme o zmysle niektorých pojmov, používaných v tomto dokumente.

Osobné údaje – informácie, na základe ktorých, je možno identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Vo väčšine prípadov je však, pre takúto identifikáciu potrebných viac informácií, napr. meno, priezvisko a telefónne číslo. Ak, sa tieto informácie vyskytujú samostatne, nemusia nutne byť osobným údajom, pretože na základe takejto informácie, nemožno bežným spôsobom identifikovať (napr. dohľadať) konkrétnu fyzickú osobu. Z tohto dôvodu, je potrebné, aby ste v prípade žiadosti alebo požiadavky na NaturaMed, uvádzali dostatok údajov tak, aby Vás bolo možné identifikovať a načas Vašu žiadosť vybaviť. Iba podľa mena, Vás bežne identifikovať nedokážeme. V takom prípade, je vybavenie žiadosti pozastavené, minimálne na obdobie potrebné, na zistenie údajov, ktoré slúžia na identifikáciu.

Dotknutá osoba (ďalej len „subjekt údajov“) - identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na osobný údaj.

Zákazník - osoba (prednostne fyzická osoba), ktorá s NaturaMed uzavrela zmluvný vzťah (bližšie, viď ods.-  Spracovanie osobných údajov zákazníkov).

Osoba, ktorá nie je zákazníkom - tretia osoba (prednostne fyzická osoba, ktorá s NaturaMed nemá uzavretý zmluvný vzťah).

Záujemca - osoba, ktorá nie je zákazníkom NaturaMed, a udelila súhlas s oslovením, ponukou obchodu a služieb.

Prevádzkovateľ (ďalej len „správca“) - fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými, určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov.

Sprostredkovateľ (ďalej len „spracovateľ“) - fyzická alebo právnická osoba, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracováva osobné údaje pre správcu.

Spracovanie - akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, alebo súbory osobných údajov, ktoré je vykonávané pomocou alebo bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie, alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie.

Orgán verejnej moci - kontrolným orgánom NaturaMed v oblasti obchodnej činnosti, ktorá sa týka aj spracovania osobných údajov, je prednostne, Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia. V súvislosti so spracovaním osobných údajov, je kontrolným orgánom, Úrad na ochranu osobných údajov. Ďalšími orgánmi, ktoré si môžu z rôznych dôvodov vyžiadať informácie, a ktoré môžu súvisieť aj so spracovaním osobných údajov, sú napr. polícia alebo finančný úrad a ďalšie (polícia aj finančný úrad sa píšu s malými písmenami, s veľkými písmenami, jedine vtedy, pokiaľ je uvedená presná adresa tej danej inštitúcie).

Úvod k spracovaniu osobných údajov

NaturaMed tiež spracováva osobné údaje fyzických osôb, prednostne v súvislosti s dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi (zákazníkov i tretích osôb), a ďalej osobné údaje zamestnancov.

NaturaMed sa snaží korektne a transparentne spracovávať presné a aktuálne osobné údaje, na základe zákonného právneho titulu, iba pre určité, jasné a zákonné účely, v minimálnom nevyhnutnom rozsahu. Ukladá ich vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu subjektov údajov len po nevyhnutnú dobu vo vzťahu k účelu a zaisťuje ich integritu a dôvernosť, a to pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení, primeraného zabezpečenia pred neoprávneným alebo protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

Všetky činnosti, spojené s osobnými údajmi a ich ochranou, NaturaMed riadne dokumentuje, najmä vedie záznamy o činnostiach spracovania a ďalšie doklady o spracovaní osobných údajov, pre naplnenie princípu zodpovednosti podľa Nariadenia.

NaturaMed, spolupracuje s dozornými orgánmi, ktorým je v oblasti ochrany osobných údajov, najmä Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.

NaturaMed, dbá na bezpečnosť, a prostredníctvom technických a organizačných opatrení, bližšie špecifikovaných v odseku Bezpečnosť osobných údajov, chráni osobné údaje subjektu údajov.

Rozsah osobných údajov

Osobné údaje získavame od Vás (sami alebo prostredníctvom tretích strán) a spracovávame je maximálne v rozsahu meno, priezvisko, dátum/rok narodenia, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, zákaznícke číslo a podpis, variabilný či špecifický symbol, prípadne číslo účtu, ID - identifikátor, digitálna stopa, audiovizuálny záznam.

Chceli by sme vás upozorniť, že subjekt údajov nemá povinnosť poskytnúť svoje osobné údaje a ich poskytnutie NaturaMed je úplne dobrovoľné. Ak však subjekt údajov svoje osobné údaje neposkytne, môže to zapríčiniť niektoré obmedzenia, ktorá vďaka nedostatku informácií môžu znemožniť plnenie zo strany NaturaMed.

Kategórie osobných údajov

NaturaMed spracováva výhradne bežné kategórie osobných údajov. Týmto vás výslovne žiadame, aby ste pri našej vzájomnej komunikácii neuvádzali údaje o svojom zdravotnom stave alebo iné osobné údaje podľa čl. 9 ods. 1 Nariadenia spadajúce do osobitnej kategórie. NaturaMed tieto údaje osobitnej kategórie pre uzatvorenie, plnenie, zmenu ani ukončenie zmluvy nevyžaduje a nie je jej záujmom tieto osobné údaje akokoľvek spracovávať. Ak však tieto údaje pri komunikácii s NaturaMed (tj. predne pri uskutočňovaní objednávky Tovaru a/alebo v súvislosti so Zmluvou a/alebo príslušnou súťažou) cez toto upozornenie dobrovoľne oznámite a tým ich zjavne zverejníte v zmysle čl. 9 ods. 2 písm. e) Nariadenia, robíte tak na vlastné riziko a beriete tým na vedomie, že komunikácia (napr. telefonické hovory) je spoločnosťou NaturaMed zaznamenávaná a uchovávaná, predne z dôvodov overovania kvality služieb, preukázania uzatvorenia Zmluvy so zákazníkom a/alebo plnenia povinností NaturaMed vyplývajúcich zo Zmluvy.

Spracovanie osobných údajov zákazníkov

NaturaMed spracováva predne osobné údaje svojich zákazníkov a také spracovanie je nevyhnutné v súvislosti s uzatvorením a následným plnením, zmenou alebo ukončením zmluvy, prípadne oprávnenými záujmami NaturaMed súvisiacimi popredne s plnením zmluvy, ktorej stranou je subjekt údajov (právne základy pre spracovanie), a k takému spracovaniu nie je potrebný súhlas subjektu údajov. Spracovanie na základe súhlasu prebieha v špecifických prípadoch, ktoré sú uvedené nižšie v článku Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Zmluvný vzťah medzi zákazníkom a NaturaMed vzniká, v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami NaturaMed, prvým objednaním tovaru a pokračuje spolu s každou ďalšou objednávkou až do jeho ukončenia niektorej zo zmluvných strán (alebo zvláštnou situáciou viď Tretie strany). Tento rámcovo uzavretý zmluvný vzťah umožňuje na základe objednávok konkrétneho tovaru či služieb uzatvárať čiastkové kúpne zmluvy (ďalej spoločne ako „Zmluva“), čím NaturaMed garantuje zákazníkom konštantné podmienky plnenia po celú dobu trvania vzájomného zmluvného vzťahu. Zákazník si môže objednať jednorazové a/alebo opakované plnenie formou vernostného programu, popr. môže tieto formy kombinovať. Objednávanie tovaru je prispôsobené kanálom, ktorými NaturaMed so svojimi zákazníkmi komunikuje, tj. „na diaľku“.

Zákazník si od spoločnosti NaturaMed odoslaním kupónu, telefonicky, prostredníctvom e-mailu či prostredníctvom webovej stránky spoločnosti NaturaMed (ďalej tiež „komunikačné kanály“) objednáva doplnky stravy (ďalej len "Tovar") a na základe takýchto objednávok je následne Tovar zasielaný zákazníkovi.

Poskytnutie osobných údajov zo strany subjektov údajov je dobrovoľné. Ak však subjekt údajov spoločnosti NaturaMed neoznámi svoje osobné údaje, aspoň v minimálnom rozsahu (meno, priezvisko, adresa, email), zmluvný vzťah nemôže byť uzavretý, pretože NaturaMed nebude schopná napr. Tovar dodať či komunikovať so zákazníkom v súvislosti s objednávkou alebo dodaním Tovar.

Proti spracovaniu osobných údajov na základe oprávnených záujmov môžete kedykoľvek vzniesť námietku (na Kontaktné údaje). NaturaMed (i) okrem priameho marketingu, kedy prestane osobné údaje pre príslušné účely spracovávať bezodkladne, (ii) vykoná príslušné opatrenia na zistenie, či je požiadavka oprávnená, prípadne či spracovanie neprimerane nezasahuje do práv subjektov údajov a následne prípadne požiadavke vyhovie a prestane osobné údaje subjektu pre príslušné účely spracovávať. O vybavení námietky budete informovaní predne prostredníctvom komunikačného kanála, ktorým bola žiadosť podaná, ak si nevyžiadate iný primeraný spôsob, a to do jedného mesiaca od podania námietky.

Právne tituly (základy)

NaturaMed je oprávnená spracovávať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu len pre účely a na základe niektorého z právnych titulov podľa čl. 6 ods. 1 Nariadenia.

V prípade zákazníkov sa jedná najmä o spracovanie nevyhnutné na základe právneho titulu:

 • plnenie zmluvy,
 • oprávnených záujmov, prípadne
 • plnenie právnej povinnosti

Osobné údaje nezákazníkov spracovávame na základe právneho titulu súhlasu so spracovaním osobných údajov. Zo strany NaturaMed však môže v niektorých prípadoch dôjsť aj na spracovanie na základe ďalších právnych titulov.

Účely spracovania

Pred začatím akéhokoľvek spracovania osobných údajov stanovuje NaturaMed účel, pre ktorý tieto osobné údaje spracúva. Účelom spracovania osobných údajov je predne zabezpečenie plnenia záväzkov zo Zmluvy a súvisiace administratívne činnosti, najmä:

 • prijatie a vybavenie objednávky a odoslanie tovaru zákazníkovi
 • prijatie a vybavenie reklamácie či sťažnosti v súvislosti so zmluvou alebo objednávkou tovaru
 • prijatie a vybavenie (kontrola, evidencia, vrátenie či storno) platby
 • komunikácia so zákazníkom - príjem a vybavovanie požiadaviek prostredníctvom telefónu a/alebo písomnej korešpondencie zákazníkov v súvislosti so Zmluvou

Zároveň vás informujeme, že NaturaMed vykonáva spracovanie osobných údajov aj na základe oprávnených záujmov, a to pre nasledujúce účely:

 • prijatie a vybavenie vratiek tovaru,
 • evidencia, triedenie a distribúcia vráteného tovaru na sklad
 • ponuka obchodu a služieb - priamy marketing
 • ochrana subjektov údajov pred príliš častým kontaktovaním ponukou obchodu a služieb NaturaMed
 • vedenie Black listu
 • prenos údajov v rámci skupiny pre administratívne účely
 • spracovanie, vyhodnocovanie a odovzdávanie ekonomických ukazovateľov (pre analytické účely)
 • odovzdávanie dát na zálohovanie a zálohovanie dát
 • obhajoba a presadzovanie právnych nárokov z uzatvorenej zmluvy alebo objednávky
 • overenie digitálnej stopy v súvislosti s uzavretím objednávky treťou osobou a obhajobou právnych nárokov vyplývajúcich z takto uzavretej objednávky (predchádzanie podvodom).
 • komunikácia s treťou osobou pre vybavenie požiadavky zákazníka
 • účasti v súťaži, jej vyhodnotenia a odovzdanie výhry
 • overenie transakcie v súvislosti so spotrebiteľskou súťažou
 • účasť pri testovaní a hodnotení Tovaru
 • splnenie zákonnej povinnosti v prípade, že predpisy priamo nezakladajú na právny titul plnenia právnej povinnosti:
  • ochrana zdravia a majetku
  • spracovanie a odovzdávanie údajov v súvislosti s personálnou a daňovou evidenciou
 • splnenie zmluvnej povinnosti v prípade, že príslušná zmluva priamo nezakladá na právny titul pre spracovanie osobných údajov:
  • použitie osobných údajov zamestnancov v obchodnom styku

a pre ďalšie účely na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorými sú:

 • akvizícia nových zákazníkov
  • oslovovanie ponukou obchodu a služieb (nezákazník)
 • súťaže a testovanie
  • účasť v súťaži a odovzdanie výhry
  • účasť pri testovaní a hodnotení tovaru
 • spracovanie či vyhodnocovanie analýz
 • použitie audiovizuálnych materiálov pre propagáciu NaturaMed
 • súhlas pre tretie strany (partnerov)

NaturaMed tiež vykonáva spracovanie na základe iných právnych titulov aj za účelom:

dodržania právneho záväzku daného právnym predpisom, a

ochrany života a zdravia (bližšie viď tu).

Za akým účelom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou či zmluvnou požiadavkou a na akom právnom základe sú osobné údaje konkrétneho subjektu údajov spracovávané, sa subjekt údajov dozvie z informácie, ktorú mu odovzdá NaturaMed individuálne.

Spracovanie osobných údajov je po celú dobu vykonávané výhradne v rozsahu a pre dosiahnutie vopred stanoveného účelu. Akonáhle je účel spracovania naplnený, NaturaMed osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie údajov (spracovanie primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah vo vzťahu k účelu spracovania a obmedzenia uloženia) vymazáva, pokiaľ ich nie je potrebné uchovávať pre iný účel.

Priamy marketing

Chceli by sme Vás informovať, že osobné údaje spracovávame aj za účelom ponuky obchodu a služieb (priameho marketingu, resp. šírenia obchodných oznámení). Robíme to predovšetkým na základe (i) nášho oprávneného záujmu (po posúdení vplyvu na záujmy a základné práva subjektu údajov), alebo (ii) Vami udeleného súhlasu (viď nižšie - Súhlas so spracovaním osobných údajov), pretože predpokladáme, že by Vás ponuka našich alebo podobných produktov a služieb mohla zaujímať, prípadne ste si ju sami vyžiadali.

Takéto osobné údaje spracovávame pre účely priameho marketingu priebežne až do chvíle, kedy:

 • zákazník prejaví nezáujem o túto komunikáciu formou námietky, prípadne
 • nezákazník odvolá svoj súhlas (maximálne však 2 roky od jeho udelenia).

Zo zasielania obchodných oznámení sa môžete jednoducho odhlásiť v každej rozosielke kliknutím na odhlasovací odkaz v zápätí e-mailu alebo prostredníctvom uvedených Kontaktných údajov NaturaMed podľa toho, čo je pre vás jednoduchšie. NaturaMed nezískava osobné údaje fyzických osôb z verejných zoznamov či databáz. Bližšie informácie nájdete v informáciách k oprávneným záujmom, prípadne v informáciách k súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Ako už bolo vyššie zmienené, v malej miere zasielame obchodné ponuky i osobám, ktoré nie sú našimi zákazníkmi, ale len tým, ktorí nám sami poskytli napr. emailovú adresu za účelom zasielania newsletteru, a súhlasili so zasielaním obchodných ponúk (priamym marketingom), ktoré NaturaMed uskutočňuje na svojich webových stránkach, Facebooku alebo Instagrame. Pri získavaní súhlasu dávame subjektu údajov, vopred k dispozícii (minimálne prostredníctvom odkazov) jeho plné znenie, a v každej emailovej ponuke, je v spodnej časti emailu, možnosť odhlásenia zo zasielania, formou prekliknutia, čo zároveň, NaturaMed chápe ako odvolanie udeleného súhlasu pre tento účel.

Zasielanie SMS
V niektorých prípadoch kontaktujeme našich zákazníkov i prostredníctvom SMS. Vzhľadom na to, že text v SMS je značne obmedzený (na max. 159 znakov), býva oznámenie obmedzené na najnutnejšie minimum (vr. povinných častí vyplývajúcich z legislatívy). V nasledujúcom texte preto radšej vysvetľujeme niektoré pojmy, hoci veríme, že sú intuitívne. Ak je v poli odosielateľ SMS uvedené: „NATURAMED“, alebo „NATURAMEDSK“ je zrejmé, že odosielateľom sme my – NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o. Pokiaľ, text začína skratkou „OS“, ide o tzv. „Obchodné vyhlásenie“, prostredníctvom ktorého, vás informujeme napr. o zaujímavej akcii alebo zľave na naše výrobky (prípadne obdobné výrobky spoločností, patriacich do skupiny), alebo vám prajeme k sviatku, narodeninám, Vianociam či do nového roka. V SMS uvádzame aj webovú adresu „www.naturamed.sk“. Pokiaľ adresát zadá túto adresu do webového vyhľadávača, bude nasmerovaný na naše webové stránky, kde má možnosť jednoduchým spôsobom priamo, alebo prostredníctvom ďalších komunikačných kanálov (telefón, email, pošta), a účinne zdarma zaslať informáciu o tom, že si neželá, aby mu boli takéto oznámenie (SMS) naďalej zasielané. Pre istotu tu uverejňujeme aj priamy odkaz na naše komunikačné kanály, aby ste ich nemuseli hľadať: https://www.naturamed.sk/kontakt (webový formulár, popr. telefón, list alebo email).

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Spoločnosť dbá na to, aby prípadný súhlas bol poskytnutý v súlade s Nariadením, najmä potom s čl. 4 bodom 11 Nariadenia, ktorý definuje súhlas ako: „akýkoľvek slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle, ktorým subjekt údajov dáva vyhlásením či iným zjavným potvrdením svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov“. Keďže je, až na výnimky, väčšina súhlasov pre NaturaMed udeľovaných na diaľku, sú prispôsobené aj príslušné kanály ich zberu tak, aby bolo možné udelenie súhlasu v súlade s jeho vyššie uvedenými parametrami priebežne kontrolovať, prípadne doložiť. V prípade súhlasu budú osobné údaje uložené do odvolania, maximálne však 2 roky od jeho udelenia.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom uvedených Kontaktných údajov spoločnosti NaturaMed (predne v pracovnej dobe NaturaMed) podľa toho, ktorý komunikačný kanál je pre vás jednoduchší. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúca z tohto súhlasu pred jeho odvolaním.

NaturaMed zbiera súhlasy individuálne a vždy Vás o zbere konkrétneho súhlasu informuje vopred oddelene tak, aby ste jasne vnímali, že zbierame súhlas pre konkrétny účel (a ďalšími parametrami podľa Nariadenia). Tým, že vezmete na vedomie tieto Informácie o spracovaní osobných údajov, neudeľujete žiadny súhlas. Len Vás prostredníctvom nich informujeme, v akých situáciách u NaturaMed na súhlas môžete naraziť. Bližšie viď informácie k súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Doba spracovania

Osobné údaje sú spracovávané len po dobu potrebnú k naplneniu účelu spracovania osobných údajov, ktorá je určená individuálne. Najčastejšie sa jedná o spracovanie v súvislosti s plnením zmluvy a spracovaním na základe súhlasu subjektov údajov.

V súvislosti s plnením zmluvy (vo vzťahu k našim zákazníkom) ukladáme osobné údaje po dobu jej trvania, a ďalej nasledujúcich 10 rokov najmä z dôvodu účtovníctva a obhajoby právnych nárokov vyplývajúcich z uzavretia zmluvy, a pre účely prípadných sporov vzniknutých zo zmlúv.

Osobné údaje spracované na základe súhlasu subjektu údajov (predne nezákazníka) ukladáme do odvolania, maximálne však 2 roky od jeho udelenia subjektom údajov.

Konkrétnu dobu, po ktorú budú osobné údaje daného subjektu údajov spracovávané, sa subjekt údajov dozvie z informácie, ktorú mu NaturaMed odovzdá individuálne.

Akonáhle je účel spracovania osobných údajov naplnený a NaturaMed už nemá žiadny ďalší účel, pre ktorý by bola oprávnená údaje spracovávať, vykonáva vymazanie takýchto osobných údajov. V prípade osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu subjektov údajov NaturaMed vykoná výmaz osobných údajov tiež v prípade, keď subjekt údajov svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolá. Ak sú osobné údaje spracovávané z titulu oprávneného záujmu a subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, NaturaMed osobné údaje vymaže potom, ako bude subjekt údajov informovaný.

Odovzdávanie osobných údajov

Spracovanie údajov zaisťuje NaturaMed primárne prostredníctvom vlastných zamestnancov, prípadne v spolupráci so spoločnosťami patriacimi do skupiny podnikov a ďalšími obchodnými partnermi, ako príjemcov údajov v zmysle čl. 4 ods. 9) Nariadenia, a týmto spoločnostiam NaturaMed preto osobné údaje odovzdáva (na základe svojich oprávnených záujmov).

NaturaMed môže spracovávať osobné údaje prostredníctvom spracovateľa prípadne ich odovzdávať ďalšiemu správcovi.

Osobné údaje sú odovzdávané nasledujúcim spoločnostiam - spracovateľom v rámci skupiny NaturaMed:

 • NaturaMed Services SK s. r. o., IČO: 48191582, DIČ: SK212079984, se sídlem Na Troskách 14297/26, 974 01 Banská Bystrica;
 • NaturaMed Services s.r.o., IČO: 28091531, se sídlem Pražská tř. 1247/24, 370 04 České Budějovice;
 • Postavdelingen s.r.o., IČO: 26078236, so sídlom U Smaltovny 625, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice;
 • Aimé Cosmetics s.r.o., IČO: 03138488, so sídlom U Smaltovny 625, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice;
 • Aimé AS, IČO: 939257462, so sídlom Posboks 2068, 3216 Sandefjord;

Vyššie popísané spracovanie NaturaMed zaisťuje taktiež v spolupráci so spoločnosťami - spracovateľmi mimo skupinu podnikov:

 • Anycoders s.r.o., IČO: 03888461, so sídlom Na Sadech 2036/18, 370 01 České Budějovice;
 • Kancelář Cato, s.r.o., IČO: 25636103, so sídlom Milady Horákové 105/75, 160 00 Praha 6 - Hradčany;
 • Mailkit s.r.o., IČO: 26449901, so sídlom Novákových 970/41, 180 00 Praha 8 - Libeň;
 • Heureka Group a.s., IČO: 07822774, se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8;

alebo v spolupráci so spoločnosťami - samostatnými správcami:

 • Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1;
 • Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306, Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9;
 • Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124, se sídlem Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica;
 • Packeta Slovakia s. r. o., IČO: 48136999, Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava;

Upozorňujeme, že dopravca vyžaduje odovzdávať pre účely doručovanie zásielok kontaktné údaje adresáta.

NaturaMed môže spracovávať osobné údaje prostredníctvom spracovateľa prípadne ich odovzdávať ďalšiemu správcovi. NaturaMed uzavrela v súlade s čl. 28 Nariadenie s každým vyššie uvedených spracovateľov zmluvu o spracovaní osobných údajov.

Uvedené tretie strany poskytli NaturaMed dostatočné záruky pre zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení tak, aby dané spracovanie spĺňalo požiadavky Nariadenia a aby sa zabezpečila ochrana práv subjektov. Zároveň doložili NaturaMed dostatočné záruky zaobchádzania s odovzdávanými osobnými údajmi.

Spolupracujeme aj s ďalšími partnermi, s ktorými si však neodovzdávame osobné údaje. Ak by takáto spolupráca súvisela so spracovaním osobných údajov partnera, hoci nedochádza k akémukoľvek oznamovaniu osobných údajov, NaturaMed pred uzavretím spolupráce preveruje, či partner spracováva osobné údaje zákonnou cestou.

Konkrétne informácie o tom, komu a v akom rozsahu sú osobné údaje odovzdávané, sa subjekt údajov dozvie z informácie, ktorú mu NaturaMed odovzdá individuálne.

Doplňujúce informácie k spracovaniu

NaturaMed v súčasnosti vedome neodovzdáva osobné údaje do tretích krajín mimo Európsky hospodársky priestor. Ak by v budúcnosti k takémuto kroku chcela pristúpiť alebo by chcela osobné údaje ďalej spracovávať pre iný účel, než je účel, pre ktorý boli zhromaždené, bude o tom subjekty údajov informovať vopred, predovšetkým prostredníctvom týchto Informácií o spracovaní osobných údajov.

Osobné údaje sú spracovávané NaturaMed v elektronickej podobe popredne automatizovaným spôsobom, ale v niektorých prípadoch aj ručne. Nedochádza však k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, v zmysle čl. 22 ods. 1 a 4 Nariadenia. Spoločnosť prijíma technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré sú potrebné k naplneniu povinností podľa Nariadenia.

Bezpečnosť osobných údajov

S prihliadnutím k stavu techniky, nákladom na prevedenie, charakteru, rozsahu, kontextu a účelom spracovávania aj k pravdepodobným a rôzne vážnym rizikám pre práva a slobody fyzických osôb NaturaMed zaviedla primerané technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečila úroveň zabezpečenia osobných údajov zodpovedajúcu danému riziku najmä náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, pozmeňovaniu, neoprávnenému sprístupneniu odovzdávaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov alebo neoprávnenému prístupu k nim.

Technické opatrenia

NaturaMed zaviedla nasledujúce opatrení:

 • anonymizácia a pseudonymizácia osobných údajov;
 • šifrovanie osobných údajov - štandardné šifrovanie používané na účel prenosu dát (napr. zašifrované VPN tunely L2TP / IPSEC);
 • systém úrovni oprávnenia pre prístup k osobným údajom, autentizácia, autorizácia - na báze doménového riadenia prístupov a schémy zavedeného v ActiveDirectory;
 • antivírusová ochrana - centrálne riešenie BitDefender - Gravity Zone;
 • monitorovanie prístupov konkrétnych osôb k osobným údajom - auditovanie / logovanie prístupov k zdrojom osobných dát - log zo systému Quick;
 • monitorovanie zmien vykonaných konkrétnymi osobami v osobných údajoch;
 • rozprestretie sieťových služieb a dát medzi väčší počet serverov - zálohovanie systému, vrátane podnikového úložiska plánované riešiť technológiou klastrov;
 • zálohovanie - zálohovanie dát Quick v pravidelných intervaloch skrze šifrovaný VPN do Nórska, ostatné osobné dáta zálohovanie nastavené pomocou fyzických úložísk.

Organizačné opatrenia

NaturaMed koná v súlade so zásadami stanovenými Nariadením, preto ďalej zaväzuje (podnikovými pravidlami a/alebo zmluvne) k ich dodržiavaniu všetkých (napr. zamestnancov, spracovateľov alebo samostatných správcov), ktorí majú príslušný vzťah s NaturaMed a dostávajú sa do styku s osobnými údajmi, ktoré NaturaMed spravuje.

NaturaMed priebežne aktualizuje pohotovostné plány a postupy pre prípad fyzického či technického incidentu.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

NaturaMed ďalej postupne zavádza politiku pravidelného testovania, posudzovanie a hodnotenie prijatých bezpečnostných opatrení (najmä overovanie bezpečnosti IT systémov, pripravenosti systému, zavedenie bezpečnostných pravidiel a následné penetračné testovanie, simulácie bezpečnostných incidentov na preverenie zavedených postupov alebo vykonávaných auditov zo strany externých subjektov. NaturaMed v budúcnosti plánuje zaviesť systém bezpečnosti informácií podľa ISO 27001.

Práva subjektov údajov

Spoločnosť NaturaMed týmto informuje subjekt údajov, že je oprávnený požadovať informácie a prístup k osobným údajom, ktoré o ňom správca spracováva, opravu alebo vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracovania osobných údajov, prípadne informáciu, či v súvislosti s jeho údajmi dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania. V prípade spracovania osobných údajov na základe oprávneného záujmu správcu má subjekt údajov takisto právo namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie, ktorú v námietke popíše. Ďalej má subjekt údajov právo v určitých prípadoch na prenosnosť osobných údajov. Všetky tieto práva môže subjekt údajov realizovať v písomnej alebo elektronickej forme prostredníctvom uvedených Kontaktných údajov spoločnosti NaturaMed.

Subjekt údajov má tiež právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111 alebo k inému príslušnému dozornému úradu v súvislosti so spracovaním osobných údajov, a to predovšetkým v členskom štáte jeho obvyklého pobytu, výkonu práce alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu Nariadenia. Primárne však odporúčame sa so svojimi požiadavkami a reklamáciami obracať na NaturaMed, kde Vám naši operátori radi pomôžu, prípadne na poverenca pre ochranu osobných údajov NaturaMed. Detailné informácie o právach subjektu údajov sú k dispozícii tu.

Tretie osoby

NaturaMed spracováva osobné údaje subjektov údajov výhradne na základe ich vôle a požiadaviek.

NaturaMed preto výslovne informuje, že v prípade, kedy za subjekt údajov uplatňuje jeho práva či požiadavky tretia osoba, NaturaMed štandardne vyžaduje predloženie dokumentu oprávňujúceho tretiu osobu za subjekt údajov konať (napr. plnú moc udelenú subjektom údajov tretej osobe na vybavenie jeho požiadavky u NaturaMed), za účelom overení požiadavky v súlade s vôľou zákazníka, príp. za účelom opatrenia proti páchaniu trestnej činnosti (podvodov), na základe oprávnených záujmov NaturaMed uplatňovaných v prospech subjektu údajov. Proti tomuto postupu môže subjekt údajov (zákazník) vzniesť námietku, a to v písomnej alebo elektronickej forme prostredníctvom uvedených Kontaktných údajov.

NaturaMed zároveň výslovne informuje, že ak tretia osoba koná za subjekt údajov, ktorý zomrel, alebo ktorý nie je schopný za seba konať, NaturaMed štandardne vyžaduje preukázanie uvedenej skutočnosti predložením dokumentu (napr. úmrtného listu, potvrdenie o úmrtí, listiny opatrovníka ad.) V prípade, že tretia osoba požaduje úkony k zákazníckemu účtu, ktoré nie sú založené na oprávnených záujmoch NaturaMed (napr. ukončenie aktívneho vernostného programu, zablokovanie zákazníckej karty, ad.). Zastavenie zasielania obchodných oznámení činí NaturaMed automaticky vo chvíli, keď je informovaná o úmrtí alebo zmene stavu subjektu údajov (zákazníka), a to v písomnej alebo elektronickej forme prostredníctvom uvedených Kontaktných údajov.

 

Tento dokument nadobúda platnosť dňom jeho schválenia a účinnosť dňom uverejnenia na webových stránkach spoločnosti a nahrádza všetky predchádzajúce verzie.

On-line poradňa
MUDr. Iveta Plšeková
MUDr. Iveta Plšeková
Obvodná lekárka v Petržalke

Chcete sa opýtať na naše doplnky stravy a ich užívanie, opýtajte sa v online poradni našich odborníkov z pohodlia domova.

On-line poradňa