PODMIENKY ODOSLANIA OTÁZOK

1. PREAMBULA

1.1. Spoločnosť NaturaMed Pharmaceuticals s. r. o., so sídlom U Smaltovny 625, 370 01 České Budějovice, Česká republika (ďalej len "NaturaMed") poskytuje svojim zákazníkom predovšetkým doplnky stravy a komplexný zákaznícky servis. Zákazníci v spojitosti so zaobstaraním doplnku stravy však v niektorých prípadoch potrebujú riešiť aj otázky týkajúce sa ich zdravotného stavu. 

1.2. Vzhľadom na to, že NaturaMed nie je zdravotníckym zariadením, ani neposkytuje lekárske služby a legislatíva nám to priamo neumožňuje, NaturaMed nemôže také informácie bežne poskytovať. Rozhodli sme sa Vám preto tieto informácie sprostredkovať aspoň nepriamo od našich partnerov – profesionálnych lekárov, ktorí Vám môžu aspoň vo všeobecnej rovine, prostredníctvom našich webových stránok, poskytnúť potrebné informácie. 

1.3. Nejedná sa však o konkrétnu radu pre konkrétnu fyzickú osobu, keďže táto oblasť je značne legislatívne regulovaná, predovšetkým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "GDPR") práve vzhľadom k tomu, že by mohla obsahovať informácie o zdravotnom stave konkrétnej fyzickej osoby, tj. informácie zvláštnej kategórie osobných údajov, ktoré sú prísnejšie regulované. 

2. ODOSLANIE OTÁZKY A JEJ ZNENIE

2.1. Návštevník webových stránok NaturaMed (ďalej len „Návštevník“), ktorý sa chce opýtať na radu lekára, je najprv povinný zoznámiť sa s týmito Podmienkami. Každý Návštevník má tieto Podmienky k dispozícii pred odoslaním formulára s otázkou tak, aby sa mohol kedykoľvek vopred informovať o Podmienkach odoslania otázky, príp. o súvisiacich dôsledkoch. Pred odoslaním otázky, prejavením svojej slobodnej vôle prostredníctvom zaškrtávacieho poľa umiesteného pod formulárom vedľa informácie s odkazom na tieto Podmienky, Návštevník potvrdzuje, že sa s týmito Podmienkami zoznámil, chápe ich, chce sa nimi riadiť a bezvýhradne s nimi súhlasí. 

2.2. V prípade, že sa Návštevník neprejaví, alebo nezaškrtne súhlas s týmito Podmienkami, pokladá sa to za to, že Návštevník nesúhlasí so znením týchto Podmienok a vzhľadom na to, že Návštevník neakceptuje Podmienky pre poskytnutie príslušnej služby, NaturaMed mu túto službu nesprístupní, resp. neumožní odoslať jeho otázky. 

2.3. Návštevník, ktorý odošle webový formulár súvisiaci s týmito Podmienkami sa okamžikom odoslania stáva pýtajúcim (ďalej len „Pýtajúci“). 

3. KĽÚČOVÉ PODMIENKY

3.1. Vzhľadom na prísnu legislatívu v tejto oblasti, NaturaMed stanovuje nasledujúce kľúčové Podmienky pre odoslanie otázky a upozorňuje Pýtajúceho, že nie je oprávnený konať v rozpore s platnou legislatívou a / alebo odoslať formulár s:

a) uvedením informácií, ktorými by bolo možné identifikovať akúkoľvek fyzickú osobu (vr. Pýtajúceho); 

b) uvedením informácií, ktoré obsahujú zvláštnu kategóriu osobných údajov, najmä informácie o zdravotnom stave identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; 

c) uvedením informácií, ktoré sú hanlivé, sprosté či urážlivé, ako voči NaturaMed, tak voči tretím stranám; 

3.2. Pýtajúci je oprávnený položiť otázku iba tak, aby spĺňal najmä vyššie uvedené Podmienky, ale aby zároveň bolo možné určiť problémy bez identifikácie fyzickej osoby (anonymne) napr.: "Dobrý deň, už tretí týždeň mi tečie z nosa a zle sa mi dýcha. Pomôže mi doplnok stravy Vitamín C+? Ďakujem." alebo "Mám po aktívnom cvičení už druhý týždeň opuchnuté koleno a pri vstávaní alebo inej bežnej záťaži mi vystreľuje bolesť zo zadnej strany dopredu do kolena. Čo s tým môžem robiť?". 

3.3. Pokiaľ bude otázka Pýtajúceho spĺňať Podmienky, bude doručená niektorému z lekárov k zodpovedaniu. Lekár následne vypracuje odpoveď a NaturaMed ju anonymne uverejní na webových stránkach. Predpokladaná doba spracovania Vašej otázky je 5 pracovných dní. Odporúčame Pýtajúcim, aby odpovede na svoje otázky hľadali až po uplynutí tejto doby. V niektorých prípadoch sa môže stať, že sa doba spracovania otázky vzhľadom na jej zložitosť a/alebo vypracovanie odpovede, primerane predĺži. Pokiaľ ani po 10 pracovných dňoch nenájdete na webových stránkach v sekcii „Otázky z online poradne“ (príp. v sekcii „Pýtate sa“) odpoveď na svoju otázku, odporúčame skontrolovať, či jej pôvodné znenie neporušovalo tieto Podmienky, prípadne pôvodnú otázku doplniť ďalšími informáciami a znovu ju odoslať prostredníctvom príslušného formulára k zodpovedaniu. 

3.4. NaturaMed upozorňuje, že odmieta v súvislosti s prijatím otázky Pýtajúceho akékoľvek spracovanie osobných údajov či informácie o zdravotnom stave konkrétnej fyzickej osoby. 

3.5. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti zo strany Pýtajúceho vyplývajúcej z týchto Podmienok, NaturaMed odmieta niesť akúkoľvek zodpovednosť za dôsledky tým spôsobené, najmä v oblasti zdravotnej, právnej, spoločenskej, sociálnej či majetkovej. 

3.6. Z týchto dôvodov je formulár na otázky úplne anonymný a NaturaMed ďalej upozorňuje, že pokiaľ Pýtajúci do formulára uvedie akékoľvek osobné údaje v spojitosti s informáciami o zdravotnom stave, robí tak zo svojej slobodnej vôle na vlastnú zodpovednosť a berie na vedomie, že v takom prípade: 

a) koná v rozpore s týmito Podmienkami;

b) koná podľa čl. 9 ods. 2 písm. e) GDPR; a

c) NaturaMed vymaže príslušnú otázku, bez toho, aby ju ďalej spracovávala, resp. odovzdala tretím stranám (napr. lekárovi) k spracovaniu; a

d) Pýtajúci nemôže očakávať zverejnenie svojej otázky, ani žiadnu odpoveď na túto otázku.

3.7. NaturaMed žiada Pýtajúcich, aby v otázkach poskytovali len také informácie, ktoré môžu byť zverejnené.

4. ODPOVEDE NA OTÁZKY

4.1. Odpovede na všetky relevantné otázky Pýtajúcich ktoré následne NaturaMed zverejní, budú umiestnené v sekcii „Online poradňa – Vaše otázky“ (príp. v sekcii „Pýtate sa“). NaturaMed túto službu (spojenú s odpoveďou na otázku Pýtajúceho) poskytuje Návštevníkom zadarmo. NaturaMed nie je povinná otázku Pýtajúceho zverejniť.

4.2. NaturaMed upozorňuje, že napriek tomu, že odpovede na otázky Pýtajúcich vypracovávajú lekári, v rámci odpovedí môžu byť poskytované len všeobecné informácie z oblasti zdravia. V žiadnom prípade tak nedochádza ku stanovovaniu konkrétnej individuálnej diagnózy, individuálneho liečebného alebo preventívneho plánu. Odpoveď tiež nenahrádza lekársku či inú odbornú starostlivosť a ani sa nejedná o individuálnu konzultáciu s lekárom či iným zdravotníckym odborníkom. Odpoveď na otázku Pýtajúceho slúži iba ako alternatívny nezáväzný zdroj informácií, ktorý ich poskytuje vo všeobecnej rovine a NaturaMed odmieta akúkoľvek prípadnú zodpovednosť za nesprávny výklad takých informácií (uvedených v odpovediach) a dôrazne odporúča, v prípade akýchkoľvek zdravotných problémov Návštevníka a/alebo Pýtajúceho a/alebo tretej osoby, osobne navštíviť praktického lekára, príp. vyhľadať inú lekársku či odbornú pomoc. 


5. AUTORSKÝ OBSAH A POSKYTNUTIE LICENCE

5.1. Pýtajúci odoslaním otázky NaturaMed poskytuje v súlade s § 65 a nasl. zákona 185/2015 Z. z., autorského zákona (ďalej len „Autorský zákon“) výhradnú licenciu ku všetkým spôsobom použitia všetkých svojich vyjadrení súvisiacich s jeho otázkou podľa príslušných licenčných ustanovení uvedených v Autorskom zákone. Licencia je daná ako časovo, množstevne a miestne neobmedzená. NaturaMed nie je povinná toto licenčné oprávnenie využiť. Odmena za poskytnutú licenciu a použitie diel je súčasťou odmeny vo forme zodpovedania konkrétnej otázky, a Pýtajúci túto odmenu považuje za dostatočnú a primeranú za poskytnutie príslušnej licencie.


6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1. Tieto Podmienky sú primárne vyhotovené v slovenskom jazyku a riadia sa právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

6.2. Ak sa stane alebo ak bude uznané niektoré ustanovenie Podmienok neplatným, nevymáhateľným alebo neúčinným, nedotýka sa táto neplatnosť, nevymáhateľnosť či neúčinnosť ostatných ustanovení Podmienok. NaturaMed sa zaväzuje do desiatich (10) pracovných dní od zistenia, nahradiť neplatné, nevymáhateľné či neúčinné ustanovenie ustanovením platným, vymáhateľným a účinným s rovnakým alebo obdobným obchodným a právnym zmyslom.

6.3. NaturaMed je oprávnená kedykoľvek a bez akýchkoľvek nárokov Pýtajúcich či Partnerov ukončiť prevádzkovanie webových stránok či ich jednotlivých častí. 

6.4. Práva vyplývajúce z týchto Podmienok, a to vrátane akýchkoľvek prípadných pohľadávok, nesmú byť postúpené tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu NaturaMed. Za písomnú formu nebude pre tento účel považovaná výmena emailových, či iných elektronických správ.

6.5. Tieto Podmienky sú platné a účinné od 1.12.2023.

www.naturamed.cz © 2023
On-line poradňa
MUDr. Iveta Plšeková
MUDr. Iveta Plšeková
Obvodná lekárka v Petržalke

Chcete sa opýtať na naše doplnky stravy a ich užívanie, opýtajte sa v online poradni našich odborníkov z pohodlia domova.

On-line poradňa
image/svg+xml ?