Práva subjektu údajov

Aké práva má subjekt údajov?

Každý subjekt údajov má nasledujúce práva:

 1. Právo na informácie
 2. Právo na prístup k osobným údajom
 3. Právo na opravu
 4. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
 5. Právo na obmedzenie spracovania
 6. Právo na prenositeľnosť údajov
 7. Právo vzniesť námietku
 8. Právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátanie profilovania
 9. Právo podať sťažnosť k Úradu pre ochranu osobných údajov alebo k inému príslušnému dozorovému úradu v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

Kde a ako uplatniť práva subjektov údajov?

Práva uvedené vyššie ad 1. – 8. môže subjekt údajov uplatniť voči NaturaMed:

  1. telefonicky na čísle +420 389 005 115 pre CZ nebo + 421 483 238 000 pre SK;
  2. elektronicky na e-mailovej adrese; info@naturamed.sk; alebo
  3. písomne na adrese sídla NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o., U Smaltovny 625, 370 01 České Budějovice

Právo uvedené vyššie ad 9. môže subjekt uplatniť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

1. Právo na informácie (čl. 13 a 14 Nariadenia)

Každý subjekt údajov obdrží od NaturaMed stručným, transparentným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom za použitia jasných jazykových prostriedkov informácie súvisiace so spracovaním jeho osobných údajov, a to v okamihu, keď od neho NaturaMed získava jeho osobné údaje. Ak NaturaMed nezíska osobné údaje priamo od subjektu údajov, poskytne subjektu údajov informácie v primeranej lehote po ich získaní, ale najneskoršie do jedného mesiaca.

Informácie sú poskytované predovšetkým prostredníctvom dokumentu Informácie o spracovaní osobných údajov sprístupneného subjektu údajov na webových stránkach, prípadne:

  1. zaslaním v elektronickej forme na emailovú adresu subjektu údajov;
  2. telefonicky; alebo
  3. zaslaním poštou na kontaktnú adresu subjektu údajov.

2. Právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 Nariadenia)

Subjekt údajov vo svojej žiadosti adresovanej NaturaMed určí, ktorú z troch dole uvedených zložiek práva na prístup k osobným údajom využíva:

 1. Subjekt údajov má právo získať od NaturaMed potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú či nie sú spracovávané.
 2. Pokiaľ NaturaMed osobné údaje subjektu údajov spracováva, je povinná mu oznámiť nasledujúce informácie (o ktorú z týchto informácií konkrétne subjekt žiada, takisto stanoví vo svojej žiadosti):
  1. účely spracovania;
  2. kategórie dotknutých údajov;
  3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, predovšetkým príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách;
  4. plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak nie je možné určiť, kritéria použité k stanoveniu tejto doby;
  5. existencia práva požadovať od NaturaMed opravu alebo výmaz osobných údajov týkajúcich sa subjektu údajov alebo obmedzenia ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu;
  6. právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov alebo u iného príslušného dozorového úradu v súvislosti so spracovaním osobných údajov;
  7. všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov;
  8. skutočnosť, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takého spracovania pre subjekt údajov.
 3. Pokiaľ NaturaMed osobné údaje subjektu údajov spracováva (napr. na základe zmluvy alebo súhlasu), je povinná poskytnúť subjektu údajov bezplatne kópiu spracovávaných osobných údajov. Za ďalšie kópie na žiadosť subjektu údajov môže NaturaMed účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na obstaranie týchto kópií. Právom získať kópiu spracúvaných osobných údajov nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Ak subjekt údajov podáva žiadosť v elektronickej forme, budú informácie poskytnuté v bežne používanej elektronickej forme, jedine ak by subjekt údajov vo svojej žiadosti uviedol, že požaduje iný spôsob poskytnutia informácií. O opatreniach prijatých na základe žiadosti subjektu údajov informuje NaturaMed subjekt údajov do jedného mesiaca od obdržania žiadosti, najneskoršie však do troch mesiacov od obdržania žiadosti, ak bola lehota v prípade odôvodnenej potreby predĺžená.

Pokiaľ sú osobné údaje odovzdávané do tretej zemi alebo medzinárodnej organizácii, má subjekt údajov právo byť informovaný o ďalších skutočnostiach týkajúcich sa predania osobných údajov. O tom, či sú osobné údaje odovzdávané, sa subjekt údajov dozvie z informácie, ktorú mu individuálne odovzdá NaturaMed.

3. Právo na opravu (čl. 16 Nariadenia)

NaturaMed zabezpečuje, aby nepresné údaje s prihliadnutím na ich účel, pre ktorý sa spracovávajú, boli bezodkladne vymazané alebo opravené.

Subjekt údajov má právo na:

 1. opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú;
 2. doplnenie neúplných osobných údajov s prihliadnutím k účelom spracovania, a to i prostredníctvom poskytnutia dodatočného vyhlásenia.

Právo na opravu či doplnenie subjekt údajov uplatní prostredníctvom žiadosti, v ktorej subjekt údajov uvedie svoje identifikačné údaje, právo, ktoré prostredníctvom žiadosti uplatňuje a spôsob, akým si praje byť informovaný o opatreniach prijatých NaturaMed.

O opatreniach prijatých na základe žiadosti subjektu údajov informuje NaturaMed subjekt údajov do jedného mesiaca od obdržania žiadosti, najneskoršie však do troch mesiacov od obdržania žiadosti, ak bola lehota v prípade odôvodnenej potreby predĺžená.

NaturaMed oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky opravy osobných údajov, pokiaľ je to možné s vynaložením primeraného úsilia. Pokiaľ to subjekt údajov požaduje, informuje NaturaMed subjekt údajov o takto informovaných príjemcoch.

4. Právo na výmaz / právo byť zabudnutý (čl. 17 Nariadenia)

Na žiadosť subjektu údajov (a v určitých prípadoch aj bez žiadosti – napr. ak už nepretrváva účel spracovania, ak stratí NaturaMed právny titul pre spracovanie určitej kategórie osobných údajov) NaturaMed bez zbytočného odkladu vymaže jeho osobné údaje, pokiaľ je daný niektorý z nižšie uvedených dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 2. subjekt údajov odvolá súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie
 3. subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie alebo subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu;
 4. osobné údaje boli spracované protiprávne;
 5. osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej právom Európskej únie alebo členského štátu, ktorý sa na spoločnosť vzťahuje;
 6. osobné údaje dieťaťa boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti učinenej priamo dieťaťu.

V žiadosti o výmaz osobných údajov subjekt údajov uvedie svoje identifikačné údaje (v dostatočnom rozsahu, aby ho bolo možné identifikovať), právo, prostredníctvom ktorého uplatňuje, a spôsob, akým si praje byť informovaný o opatreniach prijatých NaturaMed.

Ak NaturaMed osobné údaje odovzdala ďalším príjemcom (napr. poskytnutím fotografie subjektom údajov do tlačených a propagačných materiálov NaturaMed na základe udeleného súhlasu, prípadne sprostredkovala uzatvorenie zmluvy so subjektom údajov a obchodným partnerom), a je povinná ich vymazať, príjme s ohľadom na dostupnú technológiu a náklady na vyhotovenie primerané kroky, vrátane technických opatrení, aby informovala správcu, ktorí tieto osobné údaje spracovávajú, že ich subjekt údajov žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópie či replikácie (prípadne, aby boli ekologicky zlikvidované tlačené materiály obsahujúce takéto údaje).

Vyššie uvedené neplatí, pokiaľ je spracovanie údajov nevyhnutné:

 1. pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie;
 2. pre splnenie právnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracovanie osobných údajov podľa práva Európskej únie alebo členského štátu, ktorá sa na NaturaMed vzťahuje, alebo pre splnenie úlohy vyhotovenej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je NaturaMed poverená;
 3. z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
 4. pre účely archivácie vo verejnom záujme, pre účely vedeckého či historického výskumu či pre štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že by využitie práva na výmaz znemožnilo alebo vážne ohrozilo splnenie cieľov uvedeného spracovania;
 5. pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

NaturaMed oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky výmazy osobných údajov, pokiaľ je to možné s vynaložením primeraného úsilia. Pokiaľ to subjekt údajov požaduje, informuje NaturaMed subjekt údajov o tom, ktorí príjemcovia osobných údajov boli takto informovaní.

O opatreniach prijatých na základe žiadosti subjektu údajov informuje NaturaMed subjekt údajov do jedného mesiaca od obdržania žiadosti, najneskoršie však do troch mesiacov od obdržania žiadosti, ak bola lehota v prípade odôvodnenej potreby predĺžená. Pokiaľ na základe jednej z vyššie uvedených výnimiek NaturaMed odmietne osobné údaje vymazať, informuje o tom subjekt údajov v lehote jedného mesiaca od doručenia žiadosti, odôvodni užitie výnimky a poučí subjekt údajov o práve podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov alebo u iného príslušného dozorového úradu v súvislosti so spracovaním osobných údajov alebo žiadať súdnu ochranu.

5. Právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 a 19 Nariadenia)

Subjekt údajov má právo na to, aby NaturaMed obmedzila spracovanie jeho osobných údajov, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

 1. subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov; v tomto prípade bude spracovanie obmedzené na dobu potrebnú k tomu, aby NaturaMed mohla presnosť osobných údajov overiť;
 2. spracovanie osobných údajov je protiprávne, subjekt údajov odmieta výmaz osobných údajov a žiada miesto toho o obmedzenie ich použitia;
 3. NaturaMed už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale subjekt údajov ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 4. subjekt údajov uplatnil právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov; v tomto prípade bude spracovanie obmedzené, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody NaturaMed prevažujú nad oprávnenými dôvodmi subjektu údajov.

O opatreniach prijatých na základe žiadosti subjektu údajov informuje NaturaMed subjekt údajov do jedného mesiaca od obdržania žiadosti, najneskoršie však do troch mesiacov od obdržania žiadosti, ak bola lehota v prípade odôvodnenej potreby predĺžená.

V dôsledku obmedzenia spracovania osobných údajov môže NaturaMed predmetné osobné údaje naďalej ukladať, avšak spracované môžu byť iba so súhlasom subjektu údajov, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo niektorého členského štátu. V týchto prípadoch bude subjekt údajov, ktorý dosiahol obmedzenia spracovania osobných údajov, NaturaMed vopred upozornený na to, že obmedzenie spracovania bude zrušené.

NaturaMed oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky obmedzenia spracovania osobných údajov, pokiaľ je to možné s vynaložením primeraného úsilia. Pokiaľ to subjekt údajov požaduje, informuje NaturaMed subjekt údajov o tom, ktorým príjemcom bolo takéto oznámenie podané.

6. Právo na prenositeľnosť údajov (čl. 20 Nariadenia)

Subjekt údajov má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol NaturaMed a ktoré sú spracovávané automatizovane, pokiaľ je súčasne splnená niektorá z nižšie uvedených podmienok:

 1. osobné údaje sú spracovávané pre konkrétne účel/y na základe súhlasu subjektu údajov;
 2. jedná sa o zvláštnu kategóriu osobných údajov spracovávaných pre jeden alebo viac stanovených účelov na základe výslovného súhlasu udeleného subjektom údajov; alebo
 3. spracovanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo pre vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť subjektu údajov

Za osobné údaje poskytnuté NaturaMed sú považované údaje, ktoré subjekt údajov priamo, vedome a aktívne poskytol NaturaMed napr. prostredníctvom formulára.

O opatreniach prijatých na základe žiadosti subjekt údajov informuje NaturaMed subjekt údajov do jedného mesiaca od obdržania žiadosti, najneskoršie však do troch mesiacov od obdržania žiadosti, ak bola lehota v prípade odôvodnenej potreby predĺžená.

NaturaMed osobné údaje subjektu údajov poskytne v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Subjekt údajov je oprávnený predať získané osobné údaje inému správcovi osobných údajov. Subjekt údajov si vo svojej žiadosti zvolí, či má NaturaMed osobné údaje poskytnúť subjektu údajov alebo či využije právo na to, aby jeho osobné údaje boli predané NaturaMed priamo inému správcovi/spracovávateľovi, ak je to technicky uskutočniteľné.

Právom na prenositeľnosť údajov nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

7. Právo vzniesť námietku (čl. 21 Nariadenia)

V prípade spracovania osobných údajov na základe právneho titulu oprávneného záujmu NaturaMed má subjekt údajov právo vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov z dôvodu týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie, ktoré v námietke popíše. Námietku môže subjekt údajov podať predovšetkým prostredníctvom (i) telefonickej linky: + 421 483 238 000 pre SK alebo +420 389 005 115 pre CZ, (ii) elektronicky na e-mailovú adresu: info@naturamed.sk, alebo (iii) písomne poštou na adresu sídla NaturaMed: NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o., U Smaltovny 625, 370 01 České Budějovice.

O opatreniach prijatých na základe žiadosti subjektu údajov informuje NaturaMed subjekt údajov do jedného mesiaca od obdržania žiadosti, najneskoršie však do troch mesiacov od obdržania žiadosti, ak bola lehota v prípade odôvodnenej potreby predĺžená.

V prípade obdržania námietky NaturaMed osobné údaje prestane spracovávať (ponechá si ich iba uložené) a vykoná posúdenie, či má závažné a oprávnené dôvody pre ich spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami subjektu údajov, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Pokiaľ NaturaMed dôjde k záveru, že také dôvody má, informuje o tom subjekt údajov, poskytne mu zároveň možnosti ďalšej obrany a v spracovaní osobných údajov pokračuje. Pokiaľ NaturaMed naopak dôjde k záveru, že dostatočné dôvody pre spracovanie osobných údajov nemá, subjekt údajov o tom informuje, spracovanie ukončí a vykoná výmaz osobných údajov.

Subjekt údajov má právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, v dôsledku čoho NaturaMed osobné údaje pre tento účel prestane spracovávať (blokácia príslušných marketingových kanálov, prípadné zanesenie na black list). Podanie námietky nemá spätný účinok. V prípade, že k podaniu námietky dôjde v okamžiku, kedy už NaturaMed odovzdala dáta ku spracovaniu ponuky pre oslovenie subjektu údajov (predovšetkým formou tlačiva), je možné predpokladať, že subjekt údajov bude ešte takou ponukou oslovený. V takom prípade NaturaMed žiada subjekt údajov, aby na ponuku nebral zreteľ, prípadne informoval NaturaMed, že už proti tomuto druhu spracovania podal námietku. Z následného spracovania už však bol tento subjekt údajov pre uvedený účel NaturaMed vyradený.

NaturaMed na vyššie uvedené právo vzniesť námietku subjekt údajov výslovne, zreteľne a oddelene od iných informácií upozorní najneskoršie v okamžiku prvej komunikácie so subjektom údajov.

8. Právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania (čl. 22 Nariadenia)

NaturaMed spravuje osobné údaje s rešpektom k právu subjektu údajov nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaniu osobných údajov, ktoré sa subjektu údajov významne dotýkajú, a to vrátane profilovania (tj. akejkoľvek formy automatizovaného spracovania osobných údajov spočívajúceho v ich použití k rozboru, odhadu alebo hodnoteniu určitých aspektov týkajúceho sa subjektu údajov – napr. pracovného výkonu, ekonomickej situácie, záujmov, apod.).

NaturaMed môže pri správe osobných údajov učiniť subjekt údajov predmetom automatizovaného rozhodnutia, pokiaľ je také rozhodnutie nevyhnutné k uzavretiu alebo plneniu zmluvy medzi subjektom údajov a NaturaMed, alebo pokiaľ je rozhodnutie povolené právnym predpisom Európskej únie alebo slovenského právneho poriadku, ktorý súčasne vhodne zaisťuje ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov subjektu údajov, alebo pokiaľ subjekt údajov k takému rozhodnutiu udelil výslovný súhlas.

9. Právo podať sťažnosť k úradu pre ochranu osobných údajov alebo k inému príslušnému dozornému úradu v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Právo podať sťažnosť môže subjekt údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov:

  1. telefonicky na čísle +420 234 665 111;
  2. elektronicky na e-mailovej adrese posta@uoou.cz;
  3. prostredníctvom dátovej schránky ID: qkbaa2n; alebo
  4. písomne na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

prípadne u iného príslušného dozorového úradu v súvislosti so spracovaním osobných údajov, a to predovšetkým v členskom štáte jeho obvyklého pobytu, výkonu práce alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu Nariadenia.

Primárne však odporúčame sa so svojimi požiadavkami a reklamáciami obracať na NaturaMed, kde Vám naši operátori radi pomôžu, prípadne sa môžete obrátiť na poverenca pre ochranu osobných údajov NaturaMed. Spoločne to vyriešime rýchlejšie.

On-line poradňa
MUDr. Iveta Plšeková
MUDr. Iveta Plšeková
Obvodná lekárka v Petržalke

Chcete sa opýtať na naše doplnky stravy a ich užívanie, opýtajte sa v online poradni našich odborníkov z pohodlia domova.

On-line poradňa