Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas je jedným z právnych titulov, ktorý Nariadenie umožňuje v čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (ďalej tiež „súhlas“). NaturaMed získava súhlas v prípade fyzických osôb, ktoré nie sú zákazníkmi NaturaMed (nezákazníkov).

Súhlas subjektu údajov so spracovaním jeho osobných údajov môže byť udelený na jeden alebo viacero konkrétnych účelov. Tento právny titul NaturaMed používa výhradne v prípadoch, kde nie je možnosť iného právneho titulu pre spracovanie osobných údajov, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

NaturaMed dbá na to, aby prípadný súhlas bol poskytnutý v súlade s Nariadením, najmä potom s čl. 4 bodom 11 Nariadenia, ktoré definuje súhlas ako: "akýkoľvek slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle, ktorým subjekt údajov dáva vyhlásením či iným zjavným potvrdením svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov. Keďže je, až na výnimky, väčšina súhlasov pre NaturaMed udeľovaná na diaľku, sú prispôsobené aj príslušné kanály ich zberu tak, aby bolo možné udelenie súhlasu v súlade s jeho vyššie uvedenými parametrami priebežne kontrolovať, prípadne doložiť.

V prípade súhlasu budú osobné údaje uložené do odvolania, maximálne však 2 roky od jeho udelenia. Svoj súhlas môžete odvolať v súlade s čl. 7 ods. 3 Nariadenia prostredníctvom Kontaktných údajov podľa toho, ktorý komunikačný kanál je pre vás jednoduchší. V prípade, že neexistujú žiadne ďalšie dôvody (platný právny základ) pre spracovanie osobných údajov, budú tieto údaje automaticky vymazané. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov vychádzajúca z tohto súhlasu pred jeho odvolaním. O tejto skutočnosti je subjekt údajov vopred informovaný.

NaturaMed spracováva osobné údaje na základe súhlasu v nasledujúcich situáciách (za účelmi):

 

Akvizícia nových zákazníkov

NaturaMed primárne spracováva osobné údaje svojich zákazníkov, aby však mohla udržať nastavenú prívetivú produktovú politiku, je potrebné získavať nových zákazníkov. Akvizícia nových zákazníkov prebieha za pomoci tretích strán, ako samostatných správcov, ktorým v niektorých prípadoch subjekt údajov udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov pre NaturaMed predne pre účely následnej ponuky obchodu a služieb.

Oslovovanie ponukou obchodu a služieb (nezákazník)

NaturaMed získava nových zákazníkov prostredníctvom tretích strán (partnerov NaturaMed - samostatných správcov), oslovením subjektov údajov treťou stranou s cieľom získania súhlasu s odovzdaním a následným spracovaním ich údajov spoločnosťou NaturaMed za účelom ponuky obchodu a služieb (priamy marketing), a to za finančnú odplatu. Oslovený subjekt údajov treťou stranou je jej zákazníkom (nie zákazníkom NaturaMed). Subjekt údajov nemusí súhlas pre NaturaMed udeliť, alebo ho môže pri následnej komunikácii s treťou stranou alebo NaturaMed odvolať.

Subjekt údajov: zákazník tretej strany (nezákazník NaturaMed)
Osobné údaje: tie, ktoré subjekt údajov sám dobrovoľne oznámi (meno, priezvisko, telefón, email, adresa, rok narodenia)
Účel spracovania: oslovenie ponukou obchodu a služieb NaturaMed
Právny základ: súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
Doba uchovania: do odvolania, max. 2 roky
Odovzdávanie do tretích krajín: Nie
Ukončenie spracovania: odvolaním podľa čl. 7 ods. 3 Nariadenia subjektom údajov, blokácia osobných údajov a následne vymazanie osobných údajov

Volanie na generovaná čísla

NaturaMed získava nových zákazníkov aj vlastnými aktivitami, resp. volaním na generovaná telefónna čísla a následným oslovením subjektov údajov s cieľom získania ich súhlasu s následným spracovaním ich údajov spoločnosťou NaturaMed za účelom ponuky obchodu a služieb (priamy marketing). Oslovený subjekt údajov nie je zákazníkom NaturaMed. Subjekt údajov nemusí súhlas pre NaturaMed udeliť, alebo ho môže pri následnej komunikácii s NaturaMed odvolať.

Subjekt údajov: nezákazník NaturaMed
Osobné údaje: tie, ktoré subjekt údajov sám dobrovoľne oznámi (meno, priezvisko, telefón, email, adresa, rok narodenia)
Účel spracovania: oslovenie ponukou obchodu a služieb NaturaMed
Právny základ: súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
Doba uchovania: do odvolania, max. 2 roky
Odovzdávanie do tretích krajín: Nie
Ukončenie spracovania: odvolaním podľa čl. 7 ods. 3 Nariadenia subjektom údajov, blokácia osobných údajov a následne vymazanie osobných údajov

Súťaže a testovanie

So súhlasom sa môže subjekt údajov stretnúť aj pri organizovaní súťaží, kde NaturaMed vystupuje ako obstarávateľ alebo usporiadateľ súťaže. V rámci súťaže môžu byť zasielané zo strany súťažiacich osobné údaje a príspevky vr. audiovizuálnych materiálov, pričom na základe udeleného súhlasu subjektom údajov následne môže NaturaMed uvedené materiály spracovávať.

Účasť v súťaži a odovzdanie výhry

NaturaMed organizuje súťaže o ceny (popredne pre vlastných zákazníkov a o vlastné produkty). To však nevylučuje účasť tretích osôb (iných osôb napr. rodinných príslušníkov, susedov, kolegov ad., ktoré sa o súťaži dozvedeli), ktoré nie sú zákazníkmi NaturaMed. Ak sa zúčastňujú súťaže fyzické osoby, ktoré nie sú zákazníkmi NaturaMed, musia tieto subjekty údajov počítať, že v súvislosti so súťažou, a hlavne s odovzdaním výhry, bude NaturaMed potrebovať spracovávať osobné údaje účastníkov súťaže. Tieto požiadavky NaturaMed vždy uvádza v pravidlách súťaže uverejnených na príslušných webových stránkach, kde sa súťaž organizuje.

Poskytovanie osobných údajov je v prípade súťaží síce zmluvnou požiadavkou, ale subjekt údajov poskytuje svoje údaje dobrovoľne a v rozsahu, v akom sám uzná za vhodné. NaturaMed však upozorňuje všetkých účastníkov súťaže vopred, že ak neodovzdajú svoje údaje v rozsahu potrebnom pre daný účel, nebude NaturaMed schopná realizovať plnenie, napr. takéhoto účastníka zaradiť do vyhodnotenia o ceny, prípadne cenu odovzdať.

NaturaMed nepoužíva tieto údaje pre ponuky obchodu a služieb (priamy marketing).

Subjekt údajov: zákazník tretej strany (nezákazník NaturaMed)
Osobné údaje: tie, ktoré subjekt údajov sám dobrovoľne oznámi (prezývka, užívateľské meno, nick, meno a priezvisko, telefón, adresa, rok narodenia)
Účel spracovania: vyhodnotenie výsledkov účasti v súťaži a prípadné predanie výhry
Právny základ: súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
Doba uchovania: do odvolania, max. 2 roky
Odovzdávanie do tretích krajín: Nie
Ukončenie spracovania: odvolaním podľa čl. 7 ods. 3 Nariadenia subjektom údajov, blokácia osobných údajov a následne vymazanie osobných údajov

Účasť pri testovaní a hodnotení tovaru

NaturaMed v spolupráci s tretími stranami (prevádzkovateľmi webových serverov) umožňuje subjektom údajov otestovať a následne ohodnotiť kvalitu tovaru, ktorý NaturaMed predáva. Spracovanie osobných údajov subjektu údajov prebieha za účelom odoslania tovaru na testovanie a za účelom vyhodnotenia výsledkov testovania.

Ak sa zúčastňujú testovania fyzické osoby, ktoré nie sú zákazníkmi NaturaMed, musia tieto subjekty údajov počítať, že v súvislosti s testovaním (pre zaslanie tovaru testerovi) a vyhodnotením výsledkov testovania, že bude NaturaMed potrebovať spracovávať osobné údaje testera. Tieto požiadavky NaturaMed vždy uvádza v informáciách uverejnených na príslušných webových stránkach.

Poskytovanie osobných údajov je v prípade súťaží síce zmluvnou požiadavkou, ale subjekt údajov poskytuje svoje údaje dobrovoľne a v rozsahu, v akom sám uzná za vhodné. NaturaMed však upozorňuje všetkých účastníkov súťaže vopred, že ak neodovzdajú svoje údaje v rozsahu potrebnom pre daný účel, nebude NaturaMed schopná realizovať plnenie, napr. takého účastníka zaradiť do testovania, zaslať mu tovar k otestovaniu či zaradiť jeho výsledok do hodnotenia.

NaturaMed nepoužíva tieto údaje pre ponuky obchodu a služieb (priamy marketing).

Subjekt údajov: tretia osoba (nezákazník NaturaMed)
Osobné údaje: tie, ktoré subjekt údajov sám dobrovoľne oznámi (prezývka, užívateľské meno, nick, meno a priezvisko, telefón, adresa, rok narodenia)
Účel spracovania: odoslanie tovaru k otestovaniu, vyhodnotenie výsledkov testovania
Právny základ: súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
Doba uchovania: do odvolania, max. 2 roky
Odovzdávanie do tretích krajín: Nie
Ukončenie spracovania: odvolaním podľa čl. 7 ods. 3 Nariadenia subjektom údajov, blokácia osobných údajov a následne vymazanie osobných údajov

Zapracovanie či vyhodnocovanie analýz

NaturaMed v súvislosti so:

  • spotrebiteľskými súťažami,
  • testovaním tovaru,
  • vyhodnotením činností na webových stránkach, alebo
  • štatistickým vyhodnocovaním dát týkajúcich sa predaja tovaru

spracováva sama alebo prostredníctvom tretích strán (samostatných správcov alebo spracovateľov NaturaMed) pseudonymizované údaje subjektu údajov (nezákazníka) alebo úplne anonymizované údaje za účelom spracovania alebo vyhodnocovania analýz, ktoré následne slúžia NaturaMed pre zlepšenie kvality poskytovaného tovaru alebo služieb, prípadne k činnostiam vedúcim k zamedzeniu príliš častého kontaktovania subjektu údajov. NaturaMed sa snaží udržiavať kontakt s nezákazníkmi a tretími osobami tak, aby ich to neobťažovalo, preto je potrebné, aby NaturaMed analyzovala napr. aj frekvenciu ich kontaktovania.

Poskytovanie osobných údajov je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou. Subjekt údajov dobrovoľne súhlasí s priradením identifikátora, ktorý umožňuje spracovanie následné analýzy. Subjekt údajov môže znemožniť priradenie identifikátora napr. anonymným vystupovaním (napr. nastavením webového prehliadača, neprihlásením sa do príslušného portálu, prehliadaním webu v režime inkognito, použitím anonymného webového prehliadača).

NaturaMed nepoužíva tieto údaje pre ponuky obchodu a služieb (priamy marketing).

Subjekt údajov: tretia osoba (nezákazník NaturaMed)
Osobné údaje: číselný nebo alfanumerický identifikátor
Účel spracovania: spracovanie a/alebo vyhodnotenie analýz v súvislosti so spotrebiteľskými súťažami, testovaním tovaru, alebo vyhodnotením činností na webových stránkach
Právny základ: súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
Doba uchovania: do odvolania, max. 2 roky
Odovzdávanie do tretích krajín: Nie
Ukončenie spracovania: odvolaním podľa čl. 7 ods. 3 Nariadenia subjektom údajov, vymazanie osobných údajov

Použitie audiovizuálnych materiálov pre propagáciu NaturaMed

V súvislosti s uverejňovaním výhercov zo súťaží, prípadne iných akcií, ktoré NaturaMed organizuje, predne pre svojich zákazníkov, ale aj pre tretie osoby, žiada subjekty údajov o udelenie súhlasu s použitím ich audiovizuálnych materiálov (zaslaných subjektom údajov, prípadne urobených NaturaMed v spolupráci so subjektom údajov), za účelom uverejnenia v tlačených a/alebo elektronických propagačných materiáloch NaturaMed.

Hoci NaturaMed bežne nespracováva osobné údaje osobitnej kategórie podľa čl. 9. ods. 1 Nariadenia, ani údaje dieťaťa, môže nastať prípad, kedy audiovizuálne materiály budú obsahovať tieto dáta (napr. podobizeň dieťaťa). V takom prípade je znenie príslušného súhlasu zo strany NaturaMed prispôsobené konkrétnej situácii. V prípade dieťaťa, a/alebo nesvojprávne osoby, je súhlas pre tieto účely udeľovaný oprávneným zástupcom (v súlade s vôľou subjektu údajov).

Subjekt údajov poskytuje svoje údaje dobrovoľne a v rozsahu, v akom sám uzná za vhodné. Takéto poskytovanie osobných údajov môže byť v niektorých prípadoch aj zmluvnou požiadavkou. Ak subjekt údajov neodovzdá svoje osobné údaje na tento účel, môže sa stať, že nemusia byť zo strany subjektu údajov splnené podmienky súťaže a z toho vyplývajúce dôsledky.

NaturaMed bežne nepoužíva tieto údaje pre ponuky obchodu a služieb (priamy marketing) týmto osobám.

Subjekt údajov: tretia osoba (nezákazník NaturaMed)
Osobné údaje: audiovizuálne materiály (popredne fotografie alebo videozáznam) odovzdané subjektom údajov

Účel spracovania: použitie audiovizuálnych materiálov pre propagáciu výrobkov a služieb NaturaMed
Právny základ: súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
Doba uchovania: do odvolania, max. 2 roky
Odovzdávanie do tretích krajín: Nie
Ukončenie spracovania: odvolaním podľa čl. 7 ods. 3 Nariadenia subjektom údajov, vymazanie osobných údajov

Súhlas pre tretie strany (partnerov)

NaturaMed spolupracuje aj s ďalšími obchodnými partnermi, ktorí zákazníkom NaturaMed poskytujú výhodnejšie podmienky na svoje produkty či služby. V niektorých prípadoch NaturaMed, na základe svojich oprávnených záujmov, kontaktuje svojich zákazníkov - subjekty údajov a žiada ich o udelenie súhlasu s poskytnutím ich údajov tretej strane (samostatnému správcovi) za účelom ponuky obchodu a služieb. Pokiaľ k udeleniu súhlasu dôjde, bude taký subjekt údajov kontaktovaný treťou stranou so zvýhodnenou ponukou, ktorú pre zákazníkov NaturaMed táto tretia strana pripravila.

Ide o nasledujúcich partnerov:

  • Aimé Cosmetics s.r.o., IČO: 03138488, so sídlom U Smaltovny 625, České Budějovice, 370 01 České Budějovice;

Udelenie takéhoto súhlasu je dobrovoľné, tzn. že subjekt údajov nemusí takýto súhlas udeliť. NaturaMed potom údaje príslušného subjektu údajov tretej strane neodovzdá (subjekt údajov nebude oslovený zvýhodnenú ponukou tretej strany, ktorá je pripravená výhradne pre zákazníkov NaturaMed). Subjekt údajov môže udelený súhlas kedykoľvek odvolať, a to skrze komunikačné kanály a Kontaktné údaje NaturaMed uvedené v Informáciách o spracovaní osobných údajov.

V tomto prípade môže tiež navyše subjekt údajov vyjadriť svoj nesúhlas s takýmto spôsobom oslovenia zo strany NaturaMed, a to v rámci príslušnej komunikácie, alebo podaním námietky na Kontaktné údaje NaturaMed uvedené v Informáciách o spracovaní osobných údajov, a NaturaMed v budúcnosti nebude osobné údaje subjektu pre tento účel spracovávať, resp. nebude takému zákazníkovi ponúkať zvýhodnené akcie tretích strán, prípadne špecifikovaného partnera subjektom údajov.

Subjekt údajov: tretia osoba (nezákazník NaturaMed)
Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefón, email, rok narodenia (prípadne len tie osobné údaje, ktoré subjekt údajov bude chcieť odovzdať)
Účel spracovania: udelenie súhlasu s poskytnutím údajov tretej strane (samostatnému správcovi) za účelom ponuky obchodu a služieb tretej strane
Právny základ: súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
Doba uchovania: do odvolania, max. 2 roky
Odovzdávanie do tretích krajín: Nie
Ukončenie spracovania: odvolaním podľa čl. 7 ods. 3 Nariadenia subjektom údajov, vymazanie osobných údajov

Ukončenie spracovania: neodovzdanie osobných údajov tretej strane, odvolaním podľa čl. 7 ods. 3 Nariadenia subjektom údajov, blokácia osobných údajov a následne vymazanie osobných údajov

 

V ďalších prípadoch spracováva NaturaMed údaje na základe iného právneho titulu.

image/svg+xml ?