Používané právne tituly NaturaMed

Právny titul plnenie zmluvy

Právny titul plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia sa použije na spracovanie osobných údajov, ak je určité spracovanie nevyhnutné pre uzavretie zmluvného záväzku alebo pre jeho plnenie.

Pri obchodnom styku NaturaMed požaduje po druhej zmluvnej strane predne údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy, a to ako rámcovej na základe služieb poskytovaných NaturaMed spojených s predajom tovaru, tak čiastkovej uzatvorenej na základe objednávky konkrétneho tovaru alebo služieb poskytovaných NaturaMed.

V rámci administratívnych činností na základe právneho titulu plnenia zmluvy sa jedná o spracovaní za nasledujúcimi účelmi:

 • prijatie a vybavenie objednávky a odoslanie tovaru zákazníkovi,
 • prijatie a vybavenie reklamácie či sťažnosti v súvislosti so zmluvou alebo objednávkou tovaru,
 • prijatie a vybavenie (kontrola, evidencia, vrátenie či storno) platby, a
 • komunikácia so zákazníkom - príjem a vybavovanie požiadaviek prostredníctvom telefónu a/alebo písomnej korešpondencie zákazníkov v súvislosti so zmluvou (a to aj v predzmluvnej fáze napr. pri informovaní o dostupnosti tovaru),

Rozsah spracúvaných osobných údajov za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvného vzťahu je najmä:

 • prijatie a vybavenie objednávky tovaru vr. zaistenia jeho doručenia zákazníkovi:
  • meno, priezvisko, adresa, podpis (v prípade tlačenej objednávky);
  • meno, priezvisko, adresa (v prípade telefonickej objednávky);
  • meno, priezvisko, adresa, email (v prípade webovej objednávky);
 • administratívnej podpory spojenej s predajom tovaru vr. komunikácie so zákazníkom, a vybavenie prípadnej reklamácie či sťažnosti zákazníka v súvislosti so zmluvou:
  • adresa;
  • o telefónne číslo, email (tieto údaje nie sú povinné, subjekt údajov ich poskytuje iba v prípade, že chce, aby s ním NaturaMed týmito spôsobmi komunikovala).
 • overenie plnoletosti, identity a zároveň platnosti objednávky (alebo zmluvy so zákazníkom):
  • rok/dátum narodenia
 • prijatie a vybavenie (kontrola, evidencia, vrátenie či storno) platby
  •  meno, priezvisko, variabilný či špecifický symbol, číslo účtu

Subjekt údajov (zákazník) môže spracovanie osobných údajov na základe tohto právneho titulu zastaviť prejavením svojho nesúhlasu s ich spracovaním, a to na Kontaktné údaje NaturaMed. Takéto konanie subjektu údajov je zo strany NaturaMed zároveň považované za podnet k ukončeniu vzájomného zmluvného vzťahu (rámcovej zmluvy). Neznamená to však, že by spracovanie osobných údajov pred takýmto odvolaním bolo nezákonné, a spracovanie osobných údajov vychádzajúce z tohto právneho titulu pred prejavením nesúhlasu tým nie je dotknuté.

Prípadné spracovanie osobných údajov pre účely vymáhania právnych nárokov z uzatvorenej zmluvy je vykonávané na základe iného právneho titulu - bližšie viď právny titul oprávnený záujem.

Právny titul oprávnený záujem

Oprávnený záujem určuje NaturaMed, a to v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. NaturaMed pred tým, než začne osobné údaje podľa stanoveného oprávneného záujmu spracovávať, pomerí tento záujem s oprávnenými záujmami a základnými právami a slobodami subjektu údajov, ktorého osobné údaje spracúva (vykoná tzv. balančný test).

Ak NaturaMed zistí podľa výsledku balančného testu, že môže osobné údaje subjektu údajov spracovávať na základe titulu oprávneného záujmu, informuje vždy subjekt údajov o tejto skutočnosti (tj. že spracováva údaje na základe oprávneného záujmu) a oznámi mu, na základe, akého konkrétneho oprávneného záujmu tak robí.

Ak je titulom pre spracovanie osobných údajov subjektu údajov oprávnený záujem, je subjekt údajov oprávnený podať námietku a/alebo žiadať vymazanie vlastných osobných údajov (podrobne viď Práva dotknutej osoby v Informáciách o spracovaní osobných údajov). O týchto právach je dotknutá osoba informovaná, a to najneskôr v okamihu prvej komunikácie s NaturaMed.

NaturaMed spracováva osobné údaje na základe oprávnených záujmov, ako je napríklad odovzdávanie v rámci skupiny na administratívne účely, ochrana majetku, obhajoba a vymáhanie právnych nárokov, priamy marketing ad. Detailnejšie informácie nájdete v odkaze na oprávnené záujmy NaturaMed.

V súlade s čl. 21 Nariadenia môže subjekt údajov (zákazník) proti takémuto spracovaniu osobných údajov kedykoľvek namietať prostredníctvom Kontaktných údajov NaturaMed uvedených v Informáciách o spracovaní osobných údajov. NaturaMed (i) okrem priameho marketingu, kedy prestane osobné údaje pre príslušné účely spracovávať bezodkladne, (ii) vykoná príslušné opatrenia na zistenie, či je požiadavka oprávnená, prípadne spracovanie neprimerane nezasahuje do práv dotknutej osoby a následne prípadne požiadavke vyhovie a prestane osobné údaje subjektu pre príslušné účely spracovávať. O vybavení námietky bude dotknutá osoba informovaná predne prostredníctvom komunikačného kanála, ktorým bola žiadosť podaná, ak si nevyžiada iný primeraný spôsob. NaturaMed vybaví takúto požiadavku v súlade s právami subjektu údajov.

Právny titul súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas je jedným z právnych titulov, ktorý Nariadenie umožňuje v čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (ďalej len „súhlas“). NaturaMed získava súhlas výhradne v prípade fyzických osôb, ktoré nie sú zákazníkmi NaturaMed.

Súhlas subjektu údajov so spracovaním jeho osobných údajov môže byť udelený pre jeden alebo viacero konkrétnych účelov. Tento právny titul NaturaMed používa výhradne v prípadoch, kde nie je možnosť iného právneho titulu pre spracovanie osobných údajov, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

NaturaMed dbá na to, aby prípadný súhlas bol poskytnutý v súlade s Nariadením, najmä potom s čl. 4 bodom 11 Nariadenia, ktorý definuje súhlas ako: „akýkoľvek slobodný konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba dáva vyhlásením či iným zjavným potvrdením svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov“. Keďže je, až na výnimky, väčšina súhlasov pre NaturaMed udeľovaná na diaľku, sú prispôsobené aj príslušné kanály ich zberu tak, aby bolo možné udelenie súhlasu v súlade s jeho vyššie uvedenými parametrami priebežne kontrolovať, prípadne doložiť.

V prípade súhlasu budú osobné údaje uložené do odvolania, maximálne však 2 roky od jeho udelenia. Svoj súhlas môžete odvolať v súlade s čl. 7 ods. 3 Nariadenia prostredníctvom Kontaktných údajov podľa toho, ktorý komunikačný kanál je pre vás jednoduchší. V prípade, že neexistujú žiadne ďalšie dôvody (platný právny základ) pre spracovanie osobných údajov, budú tieto údaje automaticky vymazané. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov vychádzajúca z tohto súhlasu pred jeho odvolaním. O tejto skutočnosti je subjekt údajov vopred informovaný.

NaturaMed spracováva osobné údaje na základe súhlasu v nasledujúcich situáciách:

 • akvizícia nových zákazníkov
  • oslovovanie ponukou obchodu a služieb (nezákazník)
 • súťaže a testovanie
  • účasť v súťaži a odovzdanie výhry
  • účasť pri testovaní a hodnotení tovaru
 • spracovanie či vyhodnocovanie analýz
 • použitie audiovizuálnych materiálov pre propagáciu NaturaMed
 • súhlas pre tretie strany (partnerov)

Bližšie viď súhlas so spracovaním osobných údajov.

Právny titul plnenia právnej povinnosti

Tento právny titul sa vzťahuje na spracovanie osobných údajov potrebných na plnenie požiadaviek právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Právna povinnosť v tomto prípade musí byť stanovená tak, aby bolo zrejmé, o akú právnu povinnosť sa jedná, a mohol tak byť tento titul užitý. NaturaMed neprekročí možné spracovanie osobných údajov, ktoré vyplýva z tohto titulu. Jedná sa o spracovanie na účely splnenia právnej povinnosti vyplývajúcej z niektorého zo zákonov napr.:

311/2001 Z. z. - Zákonník práce

513/1991 Z. z. - Obchodný zákonník

40/1964 Zb. - Občiansky zákonník

5/2004 Z. z. - Zákon o službách zamestnanosti

125/2006 Z. z. - Zákon o inšpekcii práce

124/2006 Z. z. - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

580/2004 Z. z. - Zákon o zdravotnom poistení

461/2003 Z. z. - Zákon o sociálnom poistení

43/2004 Z. z. - Zákon o starobnom dôchodkovom sporení

650/2004 Z. z. - Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení

8/2008 Z. z. - Zákon o poisťovníctve

340/2005 Z. z. - Zákon o sprostredkovaní poistenia

563/2009 Z. z. - Daňový poriadok

595/2003 Z. z. - Zákon o dani z príjmov

222/2004 Z. z. - Zákon o dani z pridanej hodnoty

431/2002 Z. z. - Zákon o účtovníctve

233/1995 Z. z. - Exekučný poriadok

7/2005 Z. z. - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok

300/2005 Z. z. - Trestný zákon

Spracovanie údajov na základe právnej povinnosti NaturaMed sa uplatní najmä z dôvodov evidencie v pracovnoprávnych a obchodných vzťahoch, kde slovenské právne predpisy pre NaturaMed stanovujú celý rad povinností voči zamestnancom. NaturaMed osobné údaje o zamestnancoch považuje za dôverné. Sprístupnenie týchto údajov tretím osobám musí byť v prípade potreby schválené zo strany NaturaMed a subjektu údajov (napr. zamestnanca) písomne, okrem sprístupnenia na základe žiadosti zo strany orgánov verejnej moci.

V prípadoch, keď právne predpisy stanovujú povinnosť a pre jej splnenie je potrebné spracovávať osobné údaje, ale tieto bližšie nešpecifikujú, spracováva NaturaMed tieto údaje na základe iného právneho titulu - bližšie pozri právny titul oprávnený záujem.

Právny titul životne dôležitý záujem

Vzhľadom k tomu, že NaturaMed v rámci svojich aktivít prichádza do styku s celým radom fyzických osôb, môže nastať výnimočná situácia, kedy bude potrebné spracúvať osobné údaje na základe tohto právneho titulu, ktorý sa vzťahuje na nevyhnutné spracovanie iba v prípadoch, keď sa jedná o konania smerované k predídeniu a vlastnému vzniku ujmy na zdraví a živote dotknutej osoby alebo inej osoby, a to na základe recitálu 46 a čl. 6 ods. 1 písm. d) Nariadenia. NaturaMed dbá na to, aby sa rozsah spracovávaných osobných údajov riadil individuálne podľa vzniknutej situácie a príslušných potrieb s takouto situáciou súvisiacich. Takéto spracovanie môže prebehnúť výnimočne, resp. len vtedy, ak zjavne nemôže byť založené na inom právnom základe.

image/svg+xml ?